Co-operation Methods and Procedures of Subcontracting in small Constructing Companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa pienten rakennusliikkeiden aliurakointiyhteistyön edellytyksiä kehittämällä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) perustuvat toimintaohjeet aliurakointiyhteistyön suorittamiseen. Tarpeena oli myös selvittää, millä tavoin toimimalla voidaan välttyä erilaisilta työmailla usein havaittavilta yhteistyötä häiritseviltä ongelmilta. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Pää- ja aliurakoitsijoiden välillä usein ilmeneviä ongelmia ovat: - epäselvyys vaaditusta laadusta - epäselvyys vaaditusta työn sisällöstä - aikataulujen pitämättömyys - kustannuspuitteiden ylittyminen - tiedonkulkuongelmat yleensä. Havaittujen ongelmien poistamiseksi sekä yhteistyöedellytysten parantamiseksi laadittiin aliurakan hankintaprosessin kuvaava kaavio tarjouskilpailuun perustuvan kokonaishintaisen aliurakan hankinnasta. Aliurakan hankintaprosessi jaettiin kolmeen eri osaprosessiin: aliurakan valmisteluvaiheeseen, päätöksentekovaiheeseen sekä ohjaus- ja valvontavaiheeseen. Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin perustuvat toiminta- ja menettelytavat selvitettiin yksityiskohtaisesti aliurakan hankintaprosessin kaikissa vaiheissa aina tarjouspyynnön valmistelusta takuuajan päättymiseen saakka. Lisäksi selvitettiin aliurakkasuhteessa noudatettavat yhteistyömenettelyt sekä toiminta aliurakan häiriötilanteissa. Aliurakan hankintaprosessin menestyksekkäässä läpiviennissä korostuvat yleisten sopimusehtojen muotomääräysten noudattamisen lisäksi pääurakoitsijan tekemän tehtäväsuunnitelman tärkeys sekä Rakennusteollisuus RT ry:n laatiman aliurakkasopimuslomake YSE 1998:n käyttö. Aliurakointiyhteistyöprosessin merkittävimmistä vaiheista laadittiin 15 toimintaohjetta, joissa tiivistettynä ja kronologisesti kuvataan aliurakan hankintaprosessin merkittävimmät toiminnot suositeltavine menettelytapoineen. Toimintaohjeiden lisäksi työssä on esitetty malliasiakirjoja aliurakan hankintaprosessin eri vaiheilta, joiden tarkoituksena on toimia esimerkkeinä ja sanallisesti esitettyjen asioiden tukena. Samalla ne toimivat mallina toimintatavasta, jonka tarkoituksena on kannustaa pääurakoitsijaa ja aliurakoitsijaa yhteisissä toimituksissa asioista sopimiseen sekä yhteisen tavoitteen eteen työskentelemiseen. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että laadittujen toimintaohjeiden mukaan toimimalla voidaan parantaa pää- ja aliurakoitsijoiden välistä yhteistoimintaa, vähentää työmaalla syntyviä ongelmia, tehostaa urakoitsijoiden laaduntuottokykyä sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
subcontracting, aliurakka, co-operation, yhteistyö, instruction, toimintaohje
Other note
Citation