Pysäköintipaikkojen luovutuksen arvonlisäverotus uudisrakennushankkeissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
VI + 93
Series
Abstract
Pysäköintipaikkojen luovutuksen arvonlisäverotuksen tulkinta on ollut Suomessa epäselvää useiden vuosikymmenien ajan. Aiheesta on julkaistu useita KHO:n vuosikirjaratkaisuja ja KVL:n ennakkoratkaisuja. Tulkintaepäselvyydestä on aiheutunut merkittävää haittaa mm. rakennusliikkeille ja rakennuttajille pysäköintipaikkojen rakentamiskustannuksiin vähentämättä jääneen veron vuoksi. Pysäköintipaikkojen luovutusta koskevan AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdan sanamuotoa muutettiin 1.1.2017 alkaen vastaamaan arvonlisäverodirektiivin sanamuotoa. Muutoksen jälkeen sanamuotoa on lähdetty tulkitsemaan toisin, mikä on johtanut muuttuneeseen oikeus- ja verotuskäytäntöön. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda näkemys pysäköintipaikkojen luovutuksen arvonlisäverotuksen voimassa olevan kotimaisen oikeuskäytännön sisällöstä sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että pysäköintipaikkojen luovutus tulkitaan verolliseksi tai verottomaksi. Tarkoituksena oli myös tutkia yritysten verosuunnittelun mahdollisuuksia pysäköintipaikkojen luovutuksessa. Tutkimuksen pääpaino oli pysäköintipaikkojen luovutuksen arvonlisäverotuksen tulkinnassa ja kuvaamisessa. Tutkimusaihetta tarkasteltiin uudisrakennushankkeiden ja yritysten verosuunnittelun näkökulmista. Tutkimus toteutettiin lainopillisin menetelmin. Se sisälsi myös verosuunnittelun näkökohtia. Pääasiallisena tutkimusaineistona käytettiin aiheeseen liittyviä EUT:n tuomioita, KHO:n vuosikirjaratkaisuja ja oikeuskirjallisuutta. Pysäköintipaikkojen luovutuksen arvonlisäverotus riippuu siitä, tulkitaanko se AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan verolliseksi alueiden vuokraukseksi kulkuneuvojen paikoitusta varten vai AVL 27 §:n 1 momentin mukaan verottomaksi kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovutukseksi. Pysäköintipaikkojen luovutus on verollista, jos pysäköintitoimintaa harjoittava yhtiö ei luovuta pysäköintipaikkaa yhdessä verosta vapautetun asuin- tai liikehuoneiston kanssa, eikä sillä ole kaavamääräysten, rakennusluvan tai muunkaan syyn perusteella velvollisuutta luovuttaa pysäköintioikeuksia alueen asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden asukkaille tai käyttäjille. Pysäköintipaikan käyttöoikeus tulee lisäksi luovuttaa sovituksi ajaksi, ja vastiketta tulee periä ajan kulumisen perusteella. Arvonlisäverotonta on sen sijaan kiinteistön ja osakkeiden myynti sekä rasiteoikeuden tai muun kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen. Pysäköintipaikkojen luovutuksen verosuunnittelussa olennaista on pyrkiä minimoimaan toteutettavien autopaikkojen määrä ja pysäköintiratkaisun rakentamiskustannukset, sekä suosia pysäköintijärjestelyjä, joissa arvonlisäveron voi vähentää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

The interpretation of VAT on the transfer of parking spaces has been unclear in Finland for several decades. Several yearbook solutions of the SAC and preliminary rulings of the CTB have been published on the subject. Ambiguous interpretation has caused significant harm, e.g. for construction companies and builders due to the non-deducted VAT on the construction costs of the parking spaces. As of 1 January 2017, the wording of section 29 (1) (5) of the VAT Act was changed to correspond to the wording of the VAT Directive. Since the change, the wording has been interpreted differently, which has led to a change in jurisprudence and taxation. The purpose of the study was to provide an insight into the content of the current domestic case law on VAT on the transfer of parking spaces, as well as on the factors that contribute to the interpretation of the transfer of parking spaces as taxable or non-taxable. The intention was also to study the possibilities of tax planning in the transfer of parking spaces. The main focus of the study was in the interpretation and description of the VAT of the transfer of parking spaces. The research topic was examined from the perspectives of new construction projects and tax planning. The research was carried out using legal doctrine methods. It also included aspects of tax planning. The related judgements of the CJEU, the yearbook solutions of the SAC and legal literature were used as the main research material. The VAT on the transfer of parking spaces depends on, if it is to be interpreted as a taxable rental of areas for the parking of vehicles under section 29 (1) (5) of the VAT Act or a non-taxable transfer of a right in immovable property under section 27 (1) of the VAT Act. The transfer of parking spaces is taxable if the parking company does not transfer the parking space together with the exempt residential or commercial premises, nor is it obliged to assign parking rights on the basis of town planning regulations, a building permit or any other reason to the residents or users of housing or real estate companies in the area. In addition, the right to use the parking space must be transferred for an agreed period, and the fee must be charged time based. On the other hand, the sale of real estate and shares, as well as the transfer of a right of encumbrance or other right against the real estate, are exempt from VAT. In the tax planning of the transfer of parking spaces it is essential to try to minimize the number of parking spaces to be implemented and the construction costs of the parking solution, and favor parking arrangements where VAT can be deducted at the earliest possible stage.
Description
Thesis advisor
Hokkanen, Marja
Viherkenttä, Timo
Keywords
arvonlisäverotus, alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten, pysäköintitoiminta, pysäköintipaikkojen luovutus, uudisrakennushanke
Other note
Citation