Analyzing and measuring a server cluster: a mathematical model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
x + 69 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Computer and information security is integral part of modern way of life. People use wide range of devices in their every day lives for communication, entertainment and keeping up with current events. They do this by connecting to the Internet where they are exposed to wide range of threats like spam, phishing, malicious software and privacy concerns Information security companies need to come up with more effective and responsive means to counter these threats. Current trend is to move the information security knowledge from the end device to the so called network cloud. These clouds are clusters of servers connected to the Internet. Server clusters provide information about these threats to the user's end device. With this information user is protected against these threats. In this thesis I will research one such server cluster. I will construct mathematical model what can be used to analyze the cluster scalability, dimension the cluster correctly assist in cluster budgeting and guide decision making in the cluster software development efforts. I will carry out measurements of server performance to determine required parameters for the developed mathematical model. Finally I will successfully apply the model to practise and demonstrate how model helps in evaluating answers to wide range of relevant questions about the cluster.

Tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä tietoturvasta on tullut kiinteä osa ihmisten arkipäivää. Erilaiset päätelaitteet yhdistettynä Internetiin tuottavat monimuotoisia viestintä- ja kommunikointimahdollisuuksia arjen rutiineihin. Toisaalta Internet altistaa laitteet ja niiden käyttäjät erilaisille tietoturvauhille. Tietoturvayhtiöt kehittävät jatkuvasti uusia teknologioita, joilla käyttäjiä pystytään suojaamaan näiltä uhilta tulevaisuudessa. Uusien ja tehokkaampien menetelmien kehittelyn myötä tietoturva-alan yhtiöt ovat alkaneet hyödyntää niin kutsuttuja pilvipalveluita osana laitteisiin asennettuja tietoturvatuotteita. Pilvipalvelut ovat Internetiin kytkettyjä palvelinklustereita. Nämä palvelinklusterit tuottavat laitteisiin asennetuille tietoturvaohjelmistoille tietoa, jota käytetään uhkien torjuntaan. Tässä diplomityössä tarkastelen erästä palvelinklusteria. Rakennan matemaattisen mallin, jolla pystytään analysoimaan klusterin skaalautuvuutta, mitoittamaan klusteri oikein ja avustamaan päätöksentekoa klusterin kehitys- sekä budjetointityössä. Suoritan etulinjan palvelimille tarvittavat mittaukset, joilla selvitän matemaattisen mallin tarvitsemat parametrit. Lopulta sovellan mallia onnistuneesti käytäntöön antaen esimerkkejä skenaarioista, joihin mallilla saa tuotettua vastauksia.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Harmonen, Timo
Keywords
server cluster, palvelinklusteri, mathematical model, matemaattinen malli, analysis, analyysi
Other note
Citation