The effect of paper machine wire- and press section process variables on the runnability and quality of LWC paper

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli selvittää aikakauslehtipaperikoneen viira- ja puristinosan tyypillisimpien prosessimuuttujien vaikutus paperikoneen ajettavuuteen sekä havainnoida niiden vaikutus prosessiin ja paperin ominaisuuksiin. Kirjallisuusosassa selvitettiin paperikoneen ajettavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä perehdyttiin viira- ja puristinosan alipaineavusteiseen vedenpoistoon ja puristinosan prosessimuuttujien vaikutuksiin rainan kuiva-ainepitoisuuteen ja paperin ominaisuuksiin. Viiraosan alipainetasojen muutoksen vaikutusta paperikoneen ajettavuuteen ja paperin ominaisuuksiin selvitettiin kahdella koeajosarjalla. Ensimmäinen koesarja suoritettiin osafaktorikokeena, jolla selvitettiin märkä- ja kuivaimulaatikoiden sekä viiraosan imutelojen alipaineiden päävaikutuksia rainan kuiva-ainepitoisuuteen, paperinvalmistusprosessiin ja paperin ominaisuuksiin. Viiraosan toisessa koeajossa selvitettiin alipainetasojen vaikutusta paperin täyteainejakaumaan sekä viiraosan retentioon. Puristinosan koesarjalla haluttiin selvittää viiraosan ja huopaimulaatikoiden alipainetasojen sekä puristimien viivakuorman ja höyrylaatikon höyrynpaineen vaikutusta rainan puristimen jälkeiseen kuiva-ainepitoisuuteen ja paperin ominaisuuksiin. Viiraosan koeajoissa märkäimulaatikoiden alipainetasojen porrastus nousevaksi kasvatti viiraosalla rainan turbulenssitasoa, parantaen vedenpoistoa ja paperin formaatiota sekä viiraosan retentiota. Former-telan alipaineen alentaminen lisäsi paperin ala- ja yläpinnan täyteainepitoisuutta. Former-telan alipaineen kasvatus paransi paperin formaatiota. Kuivaimulaatikoiden alipainetasoilla ei ollut merkittävää vaikutusta paperin ominaisuuksiin. Koeajojen perusteella selvisi, että rainan viiraosan jälkeiseen kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttaa eniten viiran imutelan alipaine. Muilla viiraosan vedenpoistoelimillä ei ole vaikutusta kuiva-ainepitoisuuteen. Viiran imutelan alipaineen nosto kasvattaa paperin z-lujuutta, alentaa huokoisuutta ja parantaa formaatiota. Puristinosan koeajossa huopaimulaatikoiden alipainetasoilla ei ollut vaikutusta huopien kosteus- ja vedenläpäisytasoon eikä rainan puristimen jälkeiseen kuiva-ainepitoisuuteen. Puristimen viivakuorman kevennys ja höyrylaatikon höyrynpaineen lasku alentaa rainan kuiva-ainepitoisuutta. Höyrylaatikon höyrynpaineen kasvu lisää rainan kuiva-ainepitoisuutta. Paperin ominaisuuksiin ei edellä mainituilla muuttujilla ole merkittävää vaikutusta. Suoritettujen tutkimusten perusteella PK 1:n viiraosan alipaineavusteisen vedenpoiston tehostaminen parantaa paperin ominaisuuksia, jotka parantavat kirjallisuuden mukaan paperikoneen ajettavuutta. Puristinosan prosessimuuttujilla oli tutkimuksissa vähäinen vaikutus paperin ominaisuuksiin ja rainan kuiva-ainepitoisuuteen.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Hevonoja, Tommi
Keywords
runnability, ajettavuus, wet web, märkä raina, moisture content, kuiva-ainepitoisuus, vacuum system, tyhjöjärjestelmä, dewatering, vedenpoisto
Other note
Citation