Svop-rahastosta jaettavien varojen verotus - näkökulmia ja havaintoja uudistuneen lainsäädännön valossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (svop-rahasto) jaettavien varojen uudistunutta lainsäädäntöä. Vuoteen 2014 asti svop-rahastosta jaettavien varojen verotuksesta ei ollut laintasoista sääntelyä vaan verotus perustui Verohallinnon 8.3.2007 antamaan ohjeeseen. Uudistettu laki elinkeinotulon sekä tulon verottamisesta astui voimaan 1.1.2014. Tutkielman tarkoituksena on tuoda esille vero-oikeuden yleisimpiä tilanteita, joissa uuden lainsäädännön tulkintaongelmat konkretisoituvat. Tutkimus pyrkii vastaamaan kolmeen kysymykseen koskien lain arvioimista, verotustilanteiden arvioimista sekä yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden tavoitteiden toteutumista. Tutkimuksessa käytetään välineenä lainsäädännön sanamuotoa ja sen tulkitsemista erilaisten tilanteiden näkökulmasta. Yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdos, kuolinpesä sekä muut markkinoilla esiintyvät tilanteet antavat kokonaisvaltaisen kuvan kuinka rahaston varojenjaon verotus kytkeytyy verovelvolliseen. Yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden nivoutuminen toisiinsa läpi tutkielman kuvastaa eri oikeudenalojen ja erityisesti taloustieteen moniulotteisuutta. Tutkielman aikana nostetaan esille pääomasijoituksen palautuksen rinnastaminen osinkoon eli voitonjakoon sekä yleisemmin tulon taloudellisen luonteen merkitys vero-oikeudessa. Lähdeaineistona tutkielmassa käytettiin pääsääntöisesti vero-oikeuden asiantuntijoiden julkaisuja sekä alan perusteoksia. Koska kyseessä on deskriptiivinen eli kuvaileva tutkimus, nykyinen lainsäädäntö on keskeinen lähtökohta. Tutkimus on myös yleisesti teoreettisuuteen painottuva. Osittain tästä syystä käytännön tukea argumentoinnille saatiin nimenomaan lainvalmisteluaineistosta sekä asiantuntijoiden antamista lausunnoista ja vastineista vuoden 2013 hallituksen esitykselle. Lopussa käsitellään tutkimuskysymysten valossa havainnoituja seikkoja. Yhtiöoikeuden näkökulmasta periaatteellisesti tärkeät yritysmuoto- ja rahoitusmuotoneutraliteetti eivät kaikissa tapauksissa toteudu. Markkinoilla saattaa syntyä ennakoimattomia ilmiöitä tämän johdosta. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut tiivistää veropohjaa yksinkertaistamalla verotusta. Svop-rahaston varojenjako verotetaan jatkossa pääsääntönä osinkotulona ja vain poikkeustapauksissa luovutuksena. Luovutusvoittoverotusta koskevat EVL 6 § ja TVL 45 § säännökset aiheuttavat merkittävän määrän tulkintaongelmia, joiden vuoksi suomalaisen verojärjestelmän johdonmukaisuus ei ole jatkossa itsestäänselvyys.
Description
Keywords
verotus, svop-rahasto, pääomasijoitus, varojenjako, pääomanpalautus
Other note
Citation