Interaktiomallit laboratoriolaitteen työasemaohjelmiston kehittämisessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
60 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä diplomityössä pyrittiin selvittämään millaisia ratkaisuja olemassa olevilla interaktiomalleilla voidaan löytää laboratoriolaitteen työasema-ohjelmiston käytettävyysongelmiin. Interaktiomallit ovat tiiviisti tiettyyn formaattiin dokumentoituja käyttöliittymäsuunnittelussa sovellettavia kontekstisidonnaisia suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat ihmisen ja järjestelmän välistä vuorovaikutusta. Näiden interaktiomallien tavoitteena on siis parantaa järjestelmän käytettävyyttä. Interaktiomallit eivät tarjoa ratkaisuja tavallisten suunnittelumallien tapaan järjestelmän rakenteellisen suunnittelun ongelmiin. Lähtökohtana interaktiomalleissa on lähteä liikkeelle ongelmasta eikä suinkaan ratkaisun näkökulmasta. Tutkimuksessa suoritettiin laboratoriolaitteen työasemaohjelmistolle asiantuntija-arvioijien suorittama käytettävyystesti sekä käytiin läpi asiakaspalautteena saatuja käytettävyysongelmia. Käytettävyystestillä ja asiakaspalautteesta löydettyihin käytettävyysongelmiin haettiin ratkaisuja ja parannusehdotuksia tutustumalla eri interaktiomallikokoelmiin. Kokoelmista löytyi useita ratkaisuvaihtoehtoja ongelmiin. Interaktiomallien hyödyntäminen todettiin soveltuvan myös hyvin osaksi yrityksen nykyistä ohjelmistotuotantoprosessia.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Saikola, Mika
Keywords
usability, käytettävyys, usability patterns, interaktiomallit, workstation software, työasemaohjelmisto, usability test, käytettävyystesti, heuristic analysis, heuristinen arviointi, design patterns, suunnittelumallit
Other note
Citation