Valtion omistuksen tarkoitus – omistajaohjauksen asettamien henkilöedustajien pitkän aikavälin tarkastelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-05-18
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
fi
Pages
96+6
Series
Abstract
Valtion omistamat yhtiöt ovat merkittävässä määrin olleet mukana kehittämässä Suomea sen nykypäivän tilaan. Valtion omistuksella on siten keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Valtion ollessa hallinnollinen elin asetetaan valtion toimesta edustajia hallinnoimaan omistustaan. Tässä tutkimuksessa perehdytään valtion asettamaan edustukseen valtionyhtiöissä tutkimalla sitä, minkälaisia henkilöitä valtionyhtiöiden ylimpään johtoelimeen on historian aikana valittu. Ylimmän toimielimen henkilövalinnat ovat valtion konkreettinen tapa harjoittaa omistajaohjausta yhtiöihinsä. Selvittämällä valittujen henkilöiden taustoja on mahdollista laajentaa ymmärrystä valtiosta omistajana ja sen vaikutuksista yhtiöihin. Tässä tutkimuksessa selvitetään valittujen henkilöiden taustoja 1930-luvulta nykypäivään ja tarkastellaan, miten taustat muuttuvat ajan kuluessa. Lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita näiden valintojen legitimiteetistä. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset osoittavat valtion valitsevan yhtiöihinsä monenlaisilla taustoilla olevia henkilöitä, mutta suosivan erityisesti poliittista taustaa valitulla tarkasteluajankohtana. Lisäksi erityisesti 1980-luvulta alkaen valinnoissa korostuu liike-elämän ammattilaisuus, joka 2000-luvulla jo dominoi henkilövalinnoissa. Henkilövalintojen pohjalta tutkimuksessa luodaan teoreettisen pohdiskelun myötä väittämä valtion omistuksen tarkoituksesta nykypäivän kontekstissa.

State-owned-enterprises have been significantly involved in developing Finland to its present state. Thus, state ownState-owned-enterprises have been significantly involved in developing Finland to its present state. Thus, state ownership plays a key role in Finnish society. Since the state is a governmental body, representatives are ap-pointed by the state to manage its holdings. This study examines the representation established by the state in state-owned-enterprises by examining the persons’ background elected in the top management of state-owned-enterprises. The election of persons to the top management is a concrete way for the state to exercise corporate governance over its companies. By researching the backgrounds of selected individuals, it is possible to broaden the understanding of the state as an owner and its implications for its ownership. This study examines the backgrounds of selected individuals from the 1930s to the present and examines how those change over time. In addition, the study is interested in the legitimacy of these choices. The main findings of the study show that the state selects people with different backgrounds but prefers particularly a political background. In addition, especially since the 1980s, the emphasis has also been on the professional businesspeople, which has dominated personal choices in the 21st century. Based on the personal elections, the study creates, through theoretical reflection, an argument about the purpose of state ownership in to-day’s context. ership plays a key role in Finn-ish society. Since the state is a governmental body, representatives are ap-pointed by the state to manage its holdings. This study examines the repre-sentation established by the state in state-owned-enterprises by examining the persons’ background elected in the top management of state-owned-enterprises. The election of persons to the top management is a concrete way for the state to exercise corporate governance over its companies. By researching the backgrounds of selected individuals, it is possible to broaden the un-derstanding of the state as an owner and its implications for its ownership. This study examines the backgrounds of selected individuals from the 1930s to the present and examines how those change over time. In addi-tion, the study is interested in the legitimacy of these choices. The main findings of the study show that the state selects people with dif-ferent backgrounds but prefers particularly a political background. In addi-tion, especially since the 1980s, the emphasis has also been on the profes-sional businesspeople, which has dominated personal choices in the 21st century. Based on the personal elections, the study creates, through theo-retical reflection, an argument about the purpose of state ownership in to-day’s context.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Nevalainen, Pasi
Keywords
valtionyhtiö, jäsenvalinnat, ylin toimielin, legitimiteetti, valtion omistuksen tarkoitus
Other note
Citation