Strategisten IT-investointien arviointi ja IT-liiketoiminta-linjaus: Case-tutkimus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää yrityksien käyttämiä investointien arviointimenetelmiä niiden arvioidessa strategisia IT-investointeja. Tutkielman toisena pääteemana on tutkia yritysten IT-business alignmentia, joka on tässä tutkielmassa suomennettu IT-liiketoiminta-linjaukseksi. Kirjallisuudessa on esitetty, että paremmalla strategisten IT-investointien arvioinnilla yritysten olisi mahdollista parantaa myös IT-liiketoiminta-linjaustaan, jonka on useissa aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan suorassa yhteydessä yrityksen menestykseen. Sekä yritysten käyttämiin investointien arviointimenetelmiin, että yritysten IT-liiketoiminta-linjauksen tasoon tutustutaan ensin laajalla kirjallisuuskatsauksella, jonka jälkeen niihin perehdytään case yrityksen esimerkin kautta. Strategisten IT-investointien arviointi poikkeaa muiden investointien arvioinnista, jonka lisäksi se on myös koettu yrityksissä usein haasteellisemmaksi kuin monien muiden investointien arviointi. Syitä tähän haasteellisuuteen ovat esimerkiksi strategisten IT-investointien luonteesta aiheutuva investoinnin toteutumisen pitkä aikajänne. Lisäksi strategisista IT-investoinneista saatavat hyödyt ovat usein luonteeltaan aineettomia ja siten vaikeasti kvantifioitavissa. Investoinnista aiheutuvien kulujen määrittäminen ja arvioiminen voi myös tuottaa hankaluuksia silloin kun investoinnista aiheutuu paljon ns. epäsuoria kustannuksia. Oman haasteensa strategisten IT-investointien arvioimiseen tuo puolestaan se, että yleisimmin käytössä olevat investointien arviointimenetelmät painottavat enemmän kovia numeerisia arviointikriteereitä, eivätkä näin ollen sovellu kovin hyvin strategisten IT-investointien arvioimiseen. IT-liiketoiminta-linjaus tarkoittaa liiketoimintastrategian, IT-strategian, liiketoiminnan infra-struktuurin sekä IT:n infrastruktuurin yhteensopivuuden ja linjassa olemisen tasoa. IT-liiketoiminta-linjauksen on todettu hyvin toimiessaan olevan suorassa yhteydessä yrityksen tuloksen kanssa ja on näin ollen yrityksille tavoittelemisen arvoista. Linjauksen saavuttaminen on kuitenkin useille yrityksille haasteellinen tehtävä, muun muassa siksi, että siihen vaikuttavat suoraan esimerkiksi yrityksen sisäisen kommunikaation tila, yrityksen johdon suhtautuminen IT-yksikön toimintaan sekä IT-yksikön rooli yrityksessä. Tutkielmassa tutustuttiin case yrityksen kautta yhden strategisen IT-investoinnin arviointiprosessiin ja siinä käytettyihin arviointimenetelmiin sekä tutkittiin tämän arviointityön mahdollisia vaikutuksia yrityksessä vallitsevan IT-liiketoiminta-linjauksen tasoon. Case-hankkeesta tehty arviointiprosessi oli hyvin perusteellinen ja siinä käytettiin sekä perinteisiä että kehittyneempiä arviointimenetelmiä rinnakkain. Yrityksen IT-liiketoiminta-linjauksen todettiin parantuneen usealla tavalla tehdyn arviointityön aikana ja vaikutuksesta. IT:n roolin koettiin muuttuneen aikaisemmasta tukitoiminnon roolista enemmän yhteistyökumppaniksi myös strategisessa päätöksenteossa, yhteistyön ja kommunikaation IT-yksikön ja liiketoimintayksiköiden välillä koettiin kehittyneen parempaan suuntaa ja lisäksi tieto yrityksen strategiasta tuntui välittyvän paremmin.
Description
Keywords
IT-investoinnit, Strategiset investoinnit, IT-liiketoiminta-linjaus
Other note
Citation