Vahingonkorvaus maksuviivästyksen aiheuttamasta vahingosta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
32 + 11
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on tutkia velkojan oikeussuojakeinoja maksuviivästystapauksissa ja jäsentää viivästyskoron ja vahingonkorvauksen välistä suhdetta. Työn tutkimuskysymys on, millä edellytyksillä viivästyskoron ylittävä vahinko voidaan tuomita korvattavaksi maksuviivästyksen seurauksena. Tutkimusmenetelmä on lainopillinen. Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan kolmen alakysymyksen avulla: (1) Miten viivästyskoron rooli ja tavoitteet jäsentyvät oikeussuojakeinojen järjestelmään? (2) Koskeeko rahavelvoitteita jokin sen luonteesta tai viivästyskoron maksuvelvollisuudesta johtuva erityisnormi, joka rajoittaa sen viivästyksestä aiheutuvan vahingon korvaamista? (3) Millä edellytyksillä vahingonkorvauksen yleiset edellytykset, erityisesti ennakoitavuusvaatimus, täyttyvät rahavelvoitteen viivästyksen yhteydessä? Johtopäätöksiin tultiin seuraavalla tavalla: (1) Viivästyskorolla havaitaan olevan preventio-, reparaatio- ja vastiketavoitteet. Tavoitteellisen ja systemaattisen argumentaation avulla viivästyskoron havaitaan toteuttavan standardisoidun vahingonkorvauksen roolia, jossa reparaatio-ja erityisesti preventiotavoitteet korostuvat. (2) Lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden avulla tullaan siihen johtopäätökseen, ettei viivästyskoron ylittävän viivästysvahingon korvaaminen ole erityisin normein rajoitettua. (3) Soveltamalla vahingonkorvauksen yleisiä edellytyksiä oikeuskäytäntöä hyödyntäen tullaan johtopäätöksiin, joiden mukaan (a) sopimuksenulkoisten velvoitteiden viivästymisestä aiheutuvaa vahinkoa ei pääsääntöisesti korvata ja (b) muilta osin ratkaisevaksi tulee yleensä ennakoitavuusrajoitus, joka ei rajoita vahingon korvaamista niin mittavasti, kuin kirjallisuudessa on esitetty.
Description
Thesis advisor
Hurmerinta-Haanpää, Anna
Keywords
vahingonkorvaus, maksuviivästys, viivästyskorko, korkolaki, sopimusvastuu, sopimuksenulkoinen vastuu, vahingon ennakoitavuus
Other note
Citation