Kannettua vettä - Rautaruukkien restaurointiliikkeen synty ja vaikutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
168+6
Series
Abstract
Suomalaiset rautaruukit valittiin teollisen kulttuuriperinnön uudelleenkäytön ja maakuntamatkailun vahvistamisen kohteiksi 1900-luvun lopussa. Teollisen kulttuuriperinnön suojelukeskustelu, kiinteiden muinaisjäännösten hoiva, perinne- ja kulttuurimatkailun nousu sekä taloudellisiin mahdollisuuksiin liittyneet työvoimapolitiikka ja EU-jäsenyys loivat toimintaympäristön, jossa yksittäisten rautaruukkien restauroinneista kasvoi kymmeniä kohteita kattanut ilmiö. Kyseessä ei ollut yhden tahon järjestäytynyt toiminta vaan orgaanisesti useiden eri kehittäjätahojen toisistaan inspiroituneiden hankkeiden kokonaisuus, jossa kohteilla oli samankaltaiset lähtötilanteet ja tavoitteet. Tässä työssä ilmiötä kutsutaan rautaruukkien restaurointiliikkeeksi ja sen nähdään päättyneen vuonna 2010, kun viimeisenä suurena muutoksena liikkeen mahdollistaneessa toimintaympäristössä Museoviraston mahdollisuus omaan restaurointitoimintaan tuli päätökseen. Noin kymmenen vuotta myöhemmin restaurointikohteiden kohtalot vaihtelevat täysin uudelleen metsittyneestä menestyviin matkailukohteisiin. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin restaurointiliikkeen aikaiset tavoitteet, toteutumat sekä miten liikkeen vaikutukset näkyvät tutkimuskohteiden nykytilassa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa rautaruukkien kehityssuunnitelmiin sekä herättää yleistä keskustelua rautaruukkikohteiden tulevaisuudesta ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvan vastuun jakautumisesta. Työn keskeisimmät metodit olivat haastattelu- sekä arkistotutkimus. Restaurointiliikkeen keskeisimmät tavoitteet olivat rakennuskannan säilyminen, kiinteiden muinaisjäännösten suojaus, perinteisen raudanvalmistuksen ja paikallishistorian tiedon näkyväksi tekeminen sekä pysyvien työpaikkojen luominen matkailuelinkeinon avulla. Liike oli pääasiassa menestyksekäs ja rautaruukeista kehittyi suosittuja kotimaan matkakohteita. Tästä huolimatta monissa kohteissa on haasteita vanhojen rakennusten sekä korjaushankkeissa toteutettujen rakenteiden ylläpidon kanssa ja ihmishenkiä uhanneita vaaratilanteita on sattunut. Keskeisimmät syyt haasteille ovat kiinteiden muinaisjäännöskohteiden osalta kesken jäänyt vuoden 2010 jälkeen toteutettu valtion kiinteistöjenhallinnan uudelleenjärjestely, sekä hankevaiheessa puutteellinen kohteiden tulevaisuuden haasteiden arviointi ja huolenpidon suunnittelu.

The historical Finnish iron mills were chosen as the industrial building heritage reuse and rural tourism development sites in the late 20th century. Public discussion of the industrial heritage preservation, caring of the archaeological sites, the rise of the heritage and culture travelling together with the economical influence of the Finnish labour politics as well as the EU-membership created an environment where a few separated iron mill renovations sparked a phenomenon affecting dozens of sites. It was not led or directed by any singular entity but formed organically when sites which shared similar situations and goals inspired one another. In this study this phenomenon is called the iron mill restoration movement and it is seen ending in 2010 when as the last greater change enabling the environment for the movement the Finnish Heritage Agency’s ability to conduct its own restauration projects came to an end. Approximately ten years after the fates of the restoration sites are varying from being completely overgrown to succeeding travel destinations. In this study the iron mill restoration movements objectives, realizations and how the effects of the movement are visible in the sites today were studied. The objective of this research is to produce information for the future iron mill site development projects and to initiate conversation regarding iron mill sites futures and how the responsibilities regarding the built heritage sites are distributed. The main methods of this work were interview and archive research. The primary objectives of the iron mill renovation movement were to sustain the built environment, protect the archaeological sites, making the legacy of historical iron production and local history visible and creating permanent working opportunities with tourism industry. The movement was mainly successful, and the iron mill’s sites have become popular travel destinations. However, there are challenges with upkeeping the heritage buildings and structures built during the renovation, which has also caused life-threatening situations. The primary reasons for the challenges are the state’s real estate possession reorganization, which was executed after 2010 and was left unfinished on behalf of some of the archaeological sites, and the lack of assessing future critically and planning post project care of the sites.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Huttunen, Marko
Keywords
rautaruukki, restaurointi, teollinen kulttuuriperintö, Museovirasto, rakennusperintö, rekonstruktio, turismi, hankeanalyysi
Other note
Citation