Runkobussilinjojen säännöllisyyden parantaminen aktiivisen operoinninohjauksen keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-20
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
79 + 19
Series
Abstract
Joukkoliikenteen runkoverkko muodostuu runkolinjoista, jotka liikennöivät nopeasti normaalia tiheämmällä vuorovälillä, pidemmillä pysäkkiväleillä ja erilaisten etuuksien avustamana. Tiheä liikenne, pitkät reitit ja suuret matkustajamäärät altistavat runkolinjat häiriöille, jotka heikentävät matkustajien luottamusta joukkoliikennettä kohtaan. Häiriöihin voidaan puuttua aktiivisen operoinninohjauksen keinoin, josta yksi esimerkki on reitin lyhentäminen. Reitin lyhentämistä lähdettiin kokeilemaan kolmella HSL:n runkobussilinjalla. Tavoitteena oli selvittää, onko toimintamallilla vaikutusta runkolinjojen säännöllisyyteen ja miten asiakkaat suhtautuvat siihen. Lisäksi haluttiin selvittää miten asiakkaat ovat tottuneet toimimaan joukkoliikenteen yllättävissä häiriötilanteissa ja millaista palvelua näissä tilanteissa olisi syytä priorisoida. Runkolinjojen aktiivisen operoinninohjauksen kokeilun lisäksi työssä hyödynnettiin asiakaskyselyitä ja asiantuntijahaastatteluja. Tutkimuksen perusteella reitin lyhentämiseen liittyy ratkottavia haasteita, jotka tulee selvittää ennen kuin toimintamallin vaikutusta linjojen säännöllisyyteen päästään tarkastelemaan. Pääsääntöisesti asiakkaat suhtautuvat reitinlyhentämisen toivottavuuteen neutraalisti ja sitä pidettiin selkeänä. Se kuitenkin herättää myös kritiikkiä ja huolta matkustajien tiedottamisesta sekä heikoimmista matkustajaryhmistä. Asiakkaat kokevat joukkoliikenteen luotettavuuden vaikuttavan sen käyttöön, ja suurilla täsmällisyyden haasteilla on negatiivinen vaikutus luotettavuuteen. Häiriötilanteissa joukkoliikennepalvelussa tulisi priorisoida selkeää viestintää häiriöstä, pyrkiä minimoimaan matka-ajan kasvu ja pyrkiä välttämään liian pitkiä kävelymatkoja.

Public transportation network which lies on trunk lines consists of trunks lines that operate at a faster frequency than regular routes, with longer distances between stops and various advantages. The dense traffic, long routes, and high passenger demand expose trunk lines to disruptions that undermine passenger trust in public transportation. These disruptions can be addressed through real-time operational control, and one example of it is shot-turning. Short-turning was tested on three trunk bus lines of the Helsinki Regional Transport (HSL). The goal was to determine if short-turning has an impact on the regularity of trunk lines and how passengers perceive it. Additionally, the study aimed to investigate how passengers are accustomed to handling unexpected disruptions in public transportation and what kind of service should be prioritized in such situations. In addition to the experiment on real-time operational control of trunk lines, customer surveys and expert interviews were utilized in this study. Based on the research, there are challenges associated with short-turning pilot that need to be addressed before examining its impact on the regularity of trunk lines. Generally, customers view the desirability of short-turning neutrally and consider it clear. However, it also raises criticism and concerns about passenger communication and the impact on vulnerable passenger groups. Customers perceive the reliability of public transportation as influencing its use, and significant precision challenges have a negative effect on reliability. In disruption situations, clear communication about the disruption should be prioritized in public transportation service, efforts should be made to minimize travel time increases, and excessively long walking distances should be avoided.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Musto, Maija
Ojala, Jouni
Keywords
HSL, runkobussilinja, joukkoliikenne, säännöllisyys, reitin lyhentäminen, aktiivinen operoinninohjaus
Other note
Citation