Laskentaohjelman valinta sotilasajoneuvon elinkaarikustannuslaskentaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Tämän diplomityön toimeksiantajana ja ohjaajana on ollut sotilasajoneuvoja valmistava Patria Vehicles Oy. Työn tarkoituksena on ollut kehittää toimeksiantajayrityksen valmiuksia suorittaa elinkaarikustannuslaskentaa aikaisempaa systemaattisemmalla tavalla, sekä selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa kertyviin kustannuksiin. Tehtävänantona on ollut markkinoilla olevien kaupallisten elinkaarikustannuslaskentasovelluksien kartoittaminen sekä toimeksiantajayrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan sovelluksen valinta. Työ jakaantuu teoriaosaan ja sovellusosaan. Teoriaosan tarkoitus on antaa lukijalle elinkaarikustannuslaskennan ymmärtämisen ja menestyksekkään suorittamisen kannalta olennaiset tiedot. Osiossa käydään läpi elinkaarikustannuslaskennan teoriaa ja käsitteistöä sekä esitellään aihetta käsitteleviä standardeja. Tuotteesta aiheutuvat elinkaarikustannukset riippuvat suuresti tutkittavan tuotteen luotettavuudesta, mistä syystä myös luotettavuusteknologiaan ja sen käsitteistöön perehdytään tässä työssä. Sovellusosa keskittyy elinkaarikustannuslaskennan suorittamiseen erilaisilla ohjelmistoilla sekä toimeksiantajayritykselle soveltuvimman ohjelmiston valintaan ja käyttöönottoon. Aluksi luodaan katsaus toimeksiantajayrityksen elinkaarikustannuslaskennan nykytilaan sekä laskennan kohteeseen liittyviin erityispiirteisiin. Tämän jälkeen suoritetaan kaupallisten ohjelmistojen jaottelu kolmeen eri ohjelmistotyyppiin, joista esitellään kuvaavia edustajia. Toimeksiantajayritykselle soveltuvin ohjelmisto valitaan määrittämällä ensiksi tarpeisiin parhaiten soveltuva ohjelmistotyyppi, minkä jälkeen kyseisen ohjelmistotyypin edustajista valitaan parhaiten soveltuva ohjelmisto. Ohjelmiston valinnan jälkeen sovellusosassa esitetään keinoja laskentaan tarvittavan tiedon hankkimiseen käytännössä sekä mahdollisuuksia hyödyntää yrityksen olemassa olevia toimintatapoja tarvittavan tiedon hankintaan. Sovellusosan lopussa on kootusti esitelty valitun ohjelmiston käyttöönotosta saavutettavat hyödyt. Työn tuloksena löydettiin parhaiten toimeksiantajayrityksen tarpeet täyttävä sovellus, jonka käyttöönoton vaatimat toimenpiteet sekä käytöstä saavutettavat hyödyt on esitelty tässä työssä. Diplomityön pohjalta tehtiin toimeksiantajayritykselle ehdotus valitun ohjelmiston hankinnasta elinkaarikustannuslaskennan sekä tuotteen luotettavuutta parantavien analyysien suorittamiseen.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Ziessler, Arne
Keywords
LCC, elinkaari, Life Cycle, elinkaarikustannus, Life Cycle Cost, elinkaarikustannusanalyysi, Life Cycle Cost Analysis, LCC-laskentaohjelmisto
Other note
Citation