Measuring quality in the construction process at site

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
65 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja testata rakennustyömaan valmistuslaatua mittaava menetelmä. Mittauksen yhtenä tarkoituksena oli saada palautetietoa omasta tuotantoprosessista mahdollisimman nopeasti ja estää systemaattisten virheiden toistuvuus. Tutkimuksen sekundäärinen tavoite oli hankkia pohjatietoa vaatimuksineen Skanska Oy:n tulevaa systemaattista mittausta varten. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin yleistä teollisuustuotannon laatukäsitteistöä ja -mittausta käsittelevää kirjallisuutta ja rakennusalalla vallitsevia yleisiä määräyksiä, standardeja, vaatimuksia ja ohjeita. Näistä lähteistä kerätyt menetelmäohjeet ja laatuvaatimukset koottiin yhteen ja muodostettiin rakennushankkeen aikataulutehtävien valmistuslaadun mittauskaavakkeet, joita käytetään työmaan laadunvarmistuksessa ja sisäisessä auditoinnissa. Tutkimuksen tärkein tulos on se, että laadun mittaaminen työmaalla on mahdollista ja toteutettavissa. Laadun mittaaminen on lisäksi erittäin tehokas keino päästä selville laatuvirheistä ja niiden mahdollisista syistä, koska tehtävittäin mitattuna laadunmittauksella saadaan nopeasti tietoa työmaalla tehdyistä suoritteista. Tutkimuksen tuloksena saatiin laadunmittausmenetelmä ja valituille tehtäville laadunmittauskaavakkeet. Laadunmittausprosessin vaiheet ovat:. 1) Mitattavien tehtävien valinta. 2) Mitattavien tehtävien laatuvaatimusten kerääminen. 3) Mittaus (laadunvarmistus). 4) Laatuindeksin laskeminen. 5) Toiminnan ja työmenetelmien kehittäminen. Laadunmittaus testattiin kahdella kohdetyömaalla. Tutkimuksen yksittäisinä huomioina voidaan todeta, että - työntekijöillä ei ole riittävää mielikuvaa kohdekohtaisista vaatimuksista - laadun mittaaminen on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän eri tehtävien työntekijöitä ottaa siihen osaa - laadun mittaaminen parantaa työmaan valmistuslaatua.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Särkilahti, Tuomas
Keywords
quality assurance, laadunvarmistus, production measurement, mittaaminen, quality measurement, laadunmittaus, construction process, valmistuslaatu
Other note
Citation