Community participation in the initial stage of urban planning - case Sinimäki

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
International Design Business Management
Language
en
Pages
51 + 12
Series
Abstract
Urbanization is increasingly affecting everyday life both globally and locally. Cities need to be more active in both attaining the growth and managing it, and that need to change applies directly to urban planning also. Although predominantly involving the top-down approach and holding citizens at a passive role, urban planning has slowly developed to include human- and community-centricity. The speed needs to pick up to meet the current demands of active community participation and empowering the citizens. To achieve this, both design thinking and futures methods are explored in this thesis, as well as applied to a case area of Sinimäki, located in the city of Espoo, Finland. The aim of this thesis is to study the initial stage of urban planning and how it can be improved with the application of design thinking and futures methods. The thesis is part of an Aalto Thesis project operated in a team of two students, with the city of Espoo as a partner. The literature review delivers insights from the urban context, community participation and the general participatory process, as well as the basics of design thinking and futures methods. A conceptual framework is provided as a process model for the initial stage of urban planning. The primary research includes two workshops conducted with the landowners of Sinimäki and the officials of the city of Espoo, as well as the status-meetings and deliverables within the Aalto Thesis project. Using the conceptual framework, the Sinimäki case is analyzed and compared to the original case of the framework, providing rich information about the benefits and development points for each stage of the process. The key attributes of design thinking are used to further improve the individual stages. The main limitations include limited time and resources as the thesis work was project-based, as well as a narrow perspective of only one city area as a case study. This research has shown the importance of community inclusion, from both urban context and from demonstrated examples. The thesis provides an exemplary case of how to include the community into the planning process with detailed tool and method descriptions, which can be used to further develop the process and the framework. The significance of including design thinking into urban planning is addressed, especially from the benefits it brings with creativity and innovation, user-centeredness, and problem-solving. The results of the study contribute to urban planning with a demonstrated community-inclusion process with distinguishable benefits and further development points. The Sinimäki case provides academically another example to the conceptual framework and contributes to the academic field of design thinking as a practical case. The main implication is that citizen- and community-inclusion are increasingly important in urban planning, and that cities should be proactive in implementing them in the planning process by utilizing design thinking and futures methods.

Kaupungistuminen vaikuttaa yhä enemmän jokapäiväiseen elämään niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisesti. Kaupunkien on oltava aktiivisempia sekä kasvun saavuttamiseksi että sen hallitsemisessa, ja tämä muutostarve pätee myös kaupunkisuunnitteluun. Vaikka kaupunkisuunnittelu sisältää pääkohtaisesti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa ja kaupunkilaisten passiivista roolia, ihmis- ja yhteisökeskeisyys on vähitellen kehittyneet alan sisällä. Nopeuden on kiihdyttävä vastaamaan nykyisiin vaatimuksiin aktiivisen yhteisön osallistamisesta ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksista. Tämän saavuttamiseksi tässä opinnäytetyössä tutkitaan sekä muotoiluajattelua että tulevaisuusmenetelmiä. Niitä sovelletaan Sinimäen pilottikohteeseen, joka sijaitsee Espoon kaupungissa Suomessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kaupunkisuunnittelun alkuvaihetta ja sitä, miten sitä voidaan parantaa muotoiluajattelun ja tulevaisuusmenetelmien avulla. Opinnäytetyö on osa kahden opiskelijan tiimissä toteutettua Aalto Thesis-projektia, jonka yhteistyökumppanina toimi Espoon kaupunki. Kirjallisuuskatsaus kokoaa käsityksiä kaupunkikontekstista, yhteisön osallistamisesta ja yleisestä osallistumisprosessista sekä muotoiluajattelun ja tulevaisuusmenetelmien perusteista. Konseptuaalinen viitekehys esitetään prosessimalliksi kaupunkisuunnittelun alkuvaiheelle. Primääritutkimus sisältää kaksi työpajaa tehtynä Sinimäen maanomistajien ja Espoon työntekijöiden kanssa, sekä tilannepäivitystapaamiset ja palautukset Aalto Thesis -projektista. Sinimäen pilottikohdetta analysoidaan viitekehyksen avulla, ja sitä verrataan viitekehyksen alkuperäiseen kohteeseen. Kaikkiaan tästä saadaan runsaasti tietoa suunnitteluprosessin jokaisen vaiheen hyödyistä ja kehityskohteista. Muotoiluajattelun keskeisiä ominaisuuksia käytetään vielä yksittäisten vaiheiden parantamiseen. Merkittävimmät tutkimusrajoitukset ovat rajallinen aika ja resurssit koska opinnäytetyö oli projektityyppinen, sekä tapaustutkimuksen kapea näkökulma vain yhdeltä kaupunkialueelta. Tämä tutkimus on osoittanut yhteisön osallisuuden merkityksen sekä kaupunkikontekstissa että kirjallisuuden esimerkeillä. Opinnäytetyö antaa malliesimerkin siitä, miten yhteisö voidaan sisällyttää suunnitteluprosessiin yksityiskohtaisilla työkalu- ja menetelmäkuvauksillaan, joita voidaan käyttää prosessin ja viitekehyksen edelleen kehittämiseen. Muotoiluajattelun merkitys kaupunkisuunnitteluun näkyy etenkin luovuuden ja uudistamisen, käyttäjäkeskeisyyden, ja ongelmanratkaisun tuomien hyötyjen perusteella. Tutkimuksen tulokset tuovat kaupunkisuunnitteluun yhteisöosallistumisprosessin, jossa on niin selkeitä hyötyjä kuin myös kehityskohtia. Sinimäen pilottikohde antaa akateemisesti toisen esimerkin konseptuaaliseen viitekehykseen, ja osallistuu muotoiluajattelun akateemiseen kenttään käytännön tapaustutkimuksena. Tärkein päätelmä on, että kaupunkilaisten ja yhteisön osallistaminen ovat yhä tärkeämpiä kaupunkisuunnittelussa ja että kaupunkien tulisi olla proaktiivisia toteuttamaan niitä suunnitteluprosessissa, hyödyntämällä muotoiluajattelua ja tulevaisuusmenetelmiä.
Description
Thesis advisor
Karjalainen, Toni-Matti
Keywords
community participation, urban planning, design thinking, futures methods, urbanization, planning process, participatory process, community inclusion
Other note
Citation