Application of an Automated Defect Tracking Tool for Software Measurement and In-Process Project Control

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty Nokia Telecommunicationsin Fixed Access Systems -divisioonassa, joka kehittää tietoliikenneratkaisuja kiinteisiin access-verkkoihin. Työ käsittelee automaattisen vianhallintatyökalun käyttöä ja sen tarjoamia hyötyjä ohjelmistokehitysprosessin suorituksen aikana. Työssä kuvataan vikatiedon käyttömahdollisuuksia laadunhallinnan ja organisaation oppimisen kehittämiseksi. Tiedonsiirtojärjestelmien uudet ominaisuudet rakennetaan yhä enenevässä määrin ohjelmistojen varaan, minkä seurauksena ohjelmistotuotteen laadunhallinnan merkitys lisääntyy. Ohjelmistokehitysprosessin aikana havaittujen vikojen hallinta vaatii systemaattista käsittelytapaa. Koska ohjelmistovikojen korjaus kehitysprosessin loppuvaiheissa on kallista, on tärkeää havaita viat mahdollisimman aikaisin sekä pyrkiä ehkäisemään niiden syntyminen. Tuotekehitysorganisaatio pystyy käsittelemään ja korjaamaan viat tehokkaammin, kun sillä on käytössään automaattinen vianhallintajärjestelmä, joka tekee työvirran kulkua vianratkaisun aikana ja tallentaa vikojen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet vikatietokantaan. Kun ohjelmistovioista kirjataan riittävästi luotettavaa tietoa, voidaan tätä tietoa käyttää ohjelmiston laadun mittaukseen ja projektinhallintaan. Tässä diplomityössä kuvataan, miten vikoja voidaan hallita tehokkaasti laajoissa ohjelmistoprojekteissa ja miten vikatietoa voidaan käyttää ohjelmiston laadun arvioinnissa ja päätöksenteon tukena ohjelmistokehityksen aikana. Työssä kuvataan myös, miten vikatietoa voidaan käyttää prosessinkehityksessä analysoimalla vikojen syitä. Tulokset perustuvat kirjallisuustutkimukseen ja kohdeorganisaatiossa saatuihin kokemuksiin.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Tupala, Anneli
Keywords
defect management, vianhallinta, software quality, ohjelmiston laatu, quality assurance, laadunvarmistus, project planning, projektinhallinta, software engineering, ohjelmistotuotanto, quality metrics, laatumetriikat, software measurement, ohjelmistometriikat
Other note
Citation