Taiteellisia seikkailuja -taide osana jokapäiväistä varhaiskasvatusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
90 + 6
Series
Abstract
Tämä tutkielma tarkastelee taidekasvatusta varhaiskasvatuksessa taideperustaisen toimintatutkimuksen keinoin. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan taidekasvatuksen jokapäiväistä toteutumista varhaiskasvatuksen toimipisteessä. Tutkielman aikana etsitään mahdollisuuksia siihen kuinka lisätä taidekasvatusta 3-5-vuotiaiden ryhmässä sekä tarkastellaan toiminnan vaikutusta vuorovaikutukseen. Tutkielman aineisto on kerätty taideperustaisen toimintatutkimuksen keinoin varhaiskasvatustoimipisteessä syksyllä 2022 yhteensä 15 päivän aikana, neljänä eri viikkona havainnoiden ja dokumentoiden. Toiminnassa seurattiin pääosin ennalta teemoitteltuja kategorioita: taidekasvatuksen muodot, ekologinen kehys, ajallinen ja tilannesidonnainen toteutuminen, vaikutukset vuorovaikutukseen sekä muut vaikuttavat tekijät. Teemat rakentuivat tutkimuskysymysten sekä teoreettisen aineiston pohjalle. Taideperustaisen toimintatutkimuksen mukaisesti näiden viikkojen aikana toimintaa pyrittiin muuttamaan niin, että taidekasvatus lisääntyisi arjessa. Tutkielma ehdottaa aineiston löydöksien perusteella, että taidekasvatuksen jokapäiväistä toteutumista tarkastelussa olleessa toimipisteessä kyettiin lisäämään tarjoamalla monimuotoisia ja lapsilähtöisiä taidekasvatuksen tapoja, sisällyttäen niitä arkeen monipuolisesti sekä kokonaisvaltaisesti lisäresurssin voimin. Toiminnan toteutuminen vaati keinoja, joihin kuuluivat erityisesti aika- ja henkilöresurssit sekä taidekasvatuksellinen osaaminen. Monipuolinen taidekasvatustyö vahvisti yhteistyötä, mahdollisti erilaisia ilmaisunmuotoja sekä toi mukanaan uudenlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kasvatti empaattisempia kohtaamisia tässä ryhmässä. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan esittää, että taidekasvattaja varhaiskasvatuksessa lisäsi taidekasvatuksen määrää, toi monipuolisuutta ja lapsilähtöisyyttä varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen sekä loi yhteisöllisyyttä. Tutkielman johtopäätöksiä voitaisiin testata ja tarkastella toisintamalla mallia vastaavasti toisissa toimipisteissä vertailemalla tuloksia keskenään. Tällaisessa jatkotarkastelussa kiinnittäisin erityistä huomiota taidekasvattajan rooliin varhaiskasvatuksessa sekä painottaisin vielä enemmän taidekasvatuksen vuorovaikukseen vaikuttavia asioita. Lopputulemana näkisin, että taidekasvattajalla olisi selkeä rooli varhaiskasvatuksen yhteisössä, jota voitaisiin vahvistaa molemminpuolisella koulutuksen kehittämisellä siten, että varhaiskasvattaja ymmärtäisi taidekasvatusta ja taidekasvattaja varhaiskasvatusta.

This Master’s thesis examines art education in early childhood education by means of art-based action research. The thesis focuses on exploring the everyday understanding of art education in an early childhood education center. The thesis tries to find ways to increase art education in a group of 3-5-year-old children and analyze the effect of the activity on the communication. The material for the thesis has been collected through art-based action research in the early childhood education group during the autumn of 2022. The time spent with the group making documentation and observations was a total of 15 days in four different weeks. The actions mainly followed pre-themed categories: forms of art education, ecological framework, temporal and situational implementation, effects on interaction and other influencing factors. These themes were built based on research questions and theoretical material. To increase art education during these weeks in everyday life, some adaptations were made in accordance with the art-based action research. The study suggests, based on the findings of the material, that the everyday realization of art education in the early childhood group under review could be increased by offering diverse and child-oriented ways of art education, by including them in everyday life in a versatile and holistic way with the power of additional resources. The realization of the activity required means, especially time and human resources as well as art education expertise. The versatile art education work strengthened teamwork, enabled different forms of expression, and brought with it a new sense of unity and fostered more empathetic encounters in this group. As the conclusion of the thesis, it can be stated that the art educator in early childhood education increased the amount of art education, brought versatility and child-orientation to early childhood art education, and created a sense of community. The conclusions of the thesis could be tested and reviewed by replicating the model in other childhood education groups by comparing the results with each other. In such a follow-up review, it would be good to pay special attention to the role of the art educator in early childhood education, and to emphasize even more issues affecting the interaction between art and education. As a result, the art educator would have a clear role in the early childhood education community, which could be strengthened by developing education on both sides so that the early childhood educators would understand the principles of art education and vice versa.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
taidekasvatus, varhaiskasvatus, vuorovaikutus, taideperustainen toimintatutkimus, kuvataidekasvatus, ympäristötaidekasvatus, reggio emilia
Other note
Citation