Yhdekuormien huomiointi osana laitossuunnitteluprosessia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Lujuusoppi
Mcode
Kul-49
Degree programme
Language
fi
Pages
88 + liitt. 2
Series
Abstract
Eurooppalainen painelaitedirektiivi edellyttää yhdekuormien huomioimista painelaitteiden suunnittelussa. Laitossuunnitteluprosessissa ongelmia on aiheutunut siitä, että laitetilauksessa laitteiden sallitut yhdekuormat on määritelty liian pieniksi. Putkistolaskennan jälkeen on huomattu, että putkisto kohdistaa yhteeseen sallittuja suurempia kuormia. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt putkiston muuttaminen, jotta yhteeseen kohdistuvat kuormat pienenevät. Tässä työssä selvitettiin millä eri menetelmillä sallittuja yhdekuormia määritetään, kun suunnittelun lähtötietoja on rajallisesti saatavilla. Lisäksi tutkittiin menetelmiä, joilla voidaan arvioida yhteen ja laitteen liitoksen kestokykyä. Sallittujen yhdekuormien määrittämiseen soveltuvien menetelmien erot näkyivät vaatimustasoissa. Menetelmät on selvästi kehitetty erilaisten olosuhteiden sovelluksiin. Käyttäjän tulee itse arvioida, mikä menetelmistä soveltuu oman suunnittelun työkaluksi. Liian pieniksi arvioidut yhdekuormat lisäävät putkiston kustannuksia, liian suuret laitteen kustannuksia. Vaihtoehtoisesti myös omien yhtälöiden kehittäminen esimerkiksi tilastoitujen putkistolaskentatulosten pohjalta on suositeltavaa, jos valmiit menetelmät eivät sovellu omaan tarpeeseen. Yhteen ja laitteen liitoksen kestokyvyn arviointimenetelmien tutkimiseksi kehitettiin neljä esimerkkitapausta, joista jokaisessa lieriömäiseen laitekuoreen liittyy suora putkiyhde. Kuormituksena käytettiin työssä aiemmin laskettuja sallittuja yhdekuormia. Eri menetelmien joukosta pyrittiin löytämään vaihtoehto EN 13445-3 luvun 16 mukaiselle menettelylle, mutta ainoastaan sen avulla saadut tulokset olivat hyväksyttäviä kaikissa esimerkkitapauksissa. Kun huomioidaan lisäksi, että EN 13445-3:n mukaan suunnitellut laitteet ovat ilman erityisiä perusteluja hyväksyttäviä Suomen lainsäädännön puitteissa, on se ehdottomasti tutkituista menetelmistä suositeltavin.
Description
Supervisor
Tuhkuri, Jukka
Thesis advisor
Laaksonen, Jukka
Keywords
Other note
Citation