Creating value with data in circular business models of textiles

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
International Design Business Management
Language
en
Pages
91+16
Series
Abstract
Circular economy (CE) and circular business models (CBMs) as constituting parts of it have been recognized as a potential solution for transforming the splurging linear textile systems towards more regenerative and sustainable systems. At the same time, the fast development of digital technologies has enabled collecting, analyzing and sharing of vast amounts of data which has allowed innovative companies to disrupt entire industries. The acknowledgement of data to hold value in transforming entire industries opens an interesting research avenue in the nexus of CE, CBMs, data and value creation. Existing literature has researched value creation within CBMs, but studies focusing on value creation through CBMs in the particular field of textiles remains limited. Similarly, there are only a few studies about the types of data valuable for value creation within CBMs as well as how different types of data are used for circular value creation. This thesis aims at addressing these research gaps through a multiple case study approach. Seven case companies demonstrating the adoption of CBMs and use of data for creating value were interviewed. The findings described several business actions driving value creation within the CBMs of the selected case companies. These findings were mostly aligned with the prevalent understanding about value creation through CBMs among academics. The main novel contributions of this study to the existing research were made in the areas of data and data use for circular value creation. The findings propose four data categories important for value creation within CBMs of textiles: 1) product data 2) product use data 3) waste data and 4) impact data. The findings also identified several ways in which the aforementioned data categories are used for value creation within the case companies, generating evidence that can be utilized to build more holistic understanding around the use of data for creating value within CBMs. The four data categories and their use have been discussed in relation to the various CBMs where their use and value in this study were recognized.

Kiertotalous ja siihen kuuluvat kiertotalouden liiketoimintamallit on tunnistettu mahdolliseksi ratkaisuksi muuttaa lineaarisia tekstiilijärjestelmiä kohti uudistuvampia ja kestävämpiä järjestelmiä. Samaan aikaan digitaalisen teknologian nopea kehitys on mahdollistanut valtavien tietomäärien keräämisen, analysoinnin ja jakamisen, minkä ansiosta innovatiiviset yritykset ovat kyenneet mullistamaan kokonaisia toimialoja. Datan tärkeän roolin tunnistaminen kokonaisten toimialojen muuttamisessa avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kiertotalouden, sen mukaisten liiketoimintamallien, datan ja arvonluonnin yhteyden tutkimiseen. Aiemmassa kirjallisuudessa on tutkittu arvonluontia kiertotalouden liiketoimintamalleissa, mutta arvonluontia juuri tekstiilialan kiertotalouden liiketoimintamalleissa on tutkittu vähän. Samoin on tutkittu vasta vähän sitä, minkä tyyppisellä datalla on potentiaalia arvon luomiselle kiertotalouden liiketoimintamalleissa ja miten erityyppistä dataa voidaan käyttää kiertotalouden mukaisen arvon luomiseen. Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan näihin tutkimuksen vajeisiin monitapaustutkimuksella, jossa haastateltiin seitsemää tekstiilialan yritystä, jotka ovat osoittaneet toteuttavansa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja antaneet osviittaa datan käytöstä arvon luomisessa. Tutkimustulokset kuvailevat useita liiketoimia, joiden tunnistettiin edistävän arvonluontia kiertotaloutta tukevissa liiketoimintamalleissa. Tutkimuksen tärkeimmät uudet löydökset liittyvät kuitenkin dataan ja datan käyttöön kiertotaloutta edistävän arvon luomisessa. Tuloksissa ehdotetaan neljää tietoluokkaa, jotka ovat tärkeitä arvonluonnille kiertotalouden liiketoimintamalleissa tekstiilialalla: 1) tuotetiedot 2) tuotteiden käyttötiedot 3) jätetiedot ja 4) vaikutustiedot. Tuloksissa tunnistettiin myös useita tapoja, joilla edellä mainittuja tietoluokkia käytetään arvon luomiseen. Löydökset lisäävät näyttöä sille, miten dataa voidaan käyttää arvon luomiseen kiertotalouden liiketoimintamalleissa.
Description
Thesis advisor
Sahimaa, Olli
Keywords
circular economy, circular business models, value creation, data, textiles, clothing
Other note
Citation