Robust Multicriteria Optimization of Project Portfolios

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
Projektiportfolio-optimoinnissa tavoitteena on valita projektiehdokkaiden joukosta osajoukko projekteja (eli portfolio), jolla on maksimaalinen arvo resurssirajoitusten toteutuessa. Usein projekteja arvioidaan monen kriteerin suhteen ja nämä kriteerikohtaiset suoritustasot aggregoidaan kokonaisarvoksi additiivisella arvofunktiolla, jossa jokaiselle kriteerille antetaan paino kuvaamaan sen suhteellista tärkeyttä. Painojen ja projektien suoritustasojen tarkkojen estimaattien määrittämiseen liittyvät ongelmat voidaan välttää epätäydellistä informaatiota hyödyntävillä malleilla. Työssä esitellään monikriteerisen projektiportfolio-optimoinnin menetelmä, joka laajentaa aikaisempia menetelmiä mallintamalla epätäydellistä informaatiota sekä lineaarisina rajoituksina painoille että intervalleina projektien kriteerikohtaisille arvoille. Epätäydellinen informaatio johtaa usean ei-dominoidun portfolion joukkoon yhden optimaalisen portfolion sijasta. Eräs työn suurimmista kontribuutioista on algoritmi kaikkien ei-dominoitujen portfolioiden laskemiseen. Ei-dominoitujen portfolioiden joukon avulla voidaan tunnistaa mille projekteille valintapäätöstä ei voida tehdä johtuen epätäydellisestä informaatiosta. Lisäanalyysi voidaan keskittää näihin projekteihin täydellisemmän informaation saavuttamiseksi, mikä puolestaan vähentää ei-dominoitujen portfolioiden määrää. Lopullista valintaa ei-dominoitujen portfolioiden joukosta tuetaan uudella portfolioiden robustisuusmitalla, joka määrittelee millä portfolioilla kokonaisarvo on "kohtuullisen suuri" informaation epätäydellisyyden huomioonnottaen. Menetelmää käytettiin strategisen suunnittelun tukemiseen suomalaisessa telekommunikaatioalan yrityksessä. Tarvittavat laskelmat tehtiin työssä kehiteltyä menetelmää tukevalla PRO-OPTIMAL-päätöstukiohjelmistolla.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Keywords
multiple criteria decision analysis, monikriteerinen päätösanalyysi, decision support software, päätöksenteon tukiohjelmistot, incomplete information, epätäydellinen informaatio, project portfolio, projektiportfolio, robustness, robustisuus
Other note
Citation