Tahtikoneiden tilaus-toimitusketjun toimitusvarmuuden ongelmien selvitys ja korjausehdotukset

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHöytölä, Tanja
dc.contributor.advisorSteen, Marco
dc.contributor.authorKauma, Tapio
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorLehtonen, Matti
dc.date.accessioned2018-04-03T13:29:30Z
dc.date.available2018-04-03T13:29:30Z
dc.date.issued2018-03-26
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena on selvittää keskeisimpiä syitä ABB Motors and Generators-liiketoimintayksikön tilaus-toimitusketjun myöhästymille sekä samalla tutkia sen tehokkuutta. Työn toisena tavoitteena on löytää ratkaisuehdotuksia ja kehitysideoita prosessien parantamiseksi ja kolmantena tavoitteena lisätä tilaus-toimitusketjussa työskentelevien henkilöiden tietämystä siitä, miten prosessit todellisuudessa käyttäytyvät ja miten eri sidosryhmät kokevat tilaus-toimitusketjun toimivuuden ja mitä näkemyseroja heillä on sen eri vaiheista. Samalla työssä tutkitaan, onko kohdeyksikön kulttuuri ja toimintatavat otollisia ongelmatilanteiden nopeaan käsittelyyn ja jatkuvaan parantamiseen. Työn käytännön osuus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa yhdisteltiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Syitä toimitusvarmuuden pitämättömyydelle tutkittiin analysoimalla tilaus-toimitusketjun prosesseja QPR Softwaren ProcessAnalyzer-työkalulla sekä teettämällä haastatteluita prosesseissa työskenteleville asianomaisille. Kirjallisuusosassa käsitellään Lean-menetelmiä, joilla pystytään selkeyttämään organisaation johtamiskykyä, luomaan jatkuvan parantamisen kulttuuri sekä löytämään ongelmien juurisyyt ja tilaus-toimitusketjun pullonkaulat. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilaus-toimitusketjussa jäädään kauaksi tavoitteellisista läpimenoajoista, ja että monet tuotteet viettävät tuotannossa jopa puolet enemmän aikaa kuin niiden pitäisi. Tulosten perusteella tuotannon myöhästymät ovat vain pieniltä osin selitettävissä itse tuotannon oman tekemisen kautta. Haasteita aikatauluissa pysymiselle muodostavat enemmänkin projektien keskeneräinen mekaniikkasuunnittelu, kuorman epätasaisuus ja huono hallinta, toimittajakenttä sekä tuotannonohjaus. Lisäksi kohdeyksiköllä ei ole vahvaa ja selkeää otetta tilaus-toimitusketjun ongelmakohtien selvittämiseen, sillä usein ongelmien juurisyiden sijaan keskitytään vain ongelmien oireisiin. Tuloksissa kuvataan myös kehitysehdotuksia tilaus-toimitusketjun parantamiseksi, joita ovat muun muassa vastaanottotarkistuksien käyttöönotto, projektien parempi hallinta ja ennakointi, sekä prosessien selkeyttäminen sekä vakiointi.fi
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to find out the most important reasons for the delays in the order-to-delivery chain and to examine its efficiency in the ABB Motors and Generators business unit. Second goal is to find solutions and development ideas to improve delivery processes. Third goal of the work is to increase the knowledge of people working in the order-to-delivery chain about how the processes actually behave and how different stakeholders perceive the order-to-delivery chain's performance and what disagreements they have on its different stages. At the same time, the study examines whether the target unit’s culture and operating methods are favorable to the rapid handling and continuous improvement of the problem situations. The practical part of the work was carried out as a case study, combining both qualitative and quantitative research methods. Reasons for unresponsiveness in delivery reliability were investigated by analyzing order-supply chain processes using QPR's ProcessAnalyzer tool and by interviewing the people working in the processes. The literature section covers Lean methods that help to clarify organizational leadership, create a culture of continuous improvement, and find the root causes of problems and the bottlenecks in the supply chain. The results of the study show that the order-to-delivery chain lags behind the goals of its lead times, and that many products spend up to one and half times the planned time in production. Based on the results, production delays are only partly explained by the production itself. The challenges of staying in planned schedules are more due to the unfinished mechanical design of the projects, uneven loads and poor management, supplier field and production control. In addition, the target unit does not have a strong and clear vision how to handle and solve the order-to-delivery chain’s problems, as it often focuses on the symptoms of problems rather than on the root causes. The results section also describes suggestions for improving the order-to-delivery chain, such as taking into use deployment checks, better management and forecasting of projects, and streamlining as well as standardization of processes.en
dc.ethesisidAalto 9806
dc.format.extent114+8
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30563
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201804032027
dc.language.isofien
dc.locationP1fi
dc.programmeAEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)fi
dc.programme.majorSähköenergiatekniikkafi
dc.programme.mcodeELEC3024fi
dc.subject.keywordleanen
dc.subject.keywordProcessAnalyzeren
dc.subject.keywordtoimitusvarmuusfi
dc.subject.keywordmyöhästymäfi
dc.titleTahtikoneiden tilaus-toimitusketjun toimitusvarmuuden ongelmien selvitys ja korjausehdotuksetfi
dc.titleAnalyzing problems related to delivery reliability for synchronous machine order-supply chain and identifying ways to fix those problemsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
Files