Turun kansallinen kaupunkipuisto, hoito- ja käyttösuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
The city of Turku has plans to establish a national urban park. This master's thesis deals with the maintenance, usage and development of the potential national urban park of Turku. The purpose of this thesis is to collect principles which in the future direct the maintenance of the areas and values. The maintenance and usage scheme is an overall instruction which can be specified by more detailed plans in the future. The Land Use and Building Act require a maintenance and usage scheme for a national urban park. This scheme can be part of the local authority's application to establish a national urban park. The thesis is divided into four main chapters. The basis of the theses is described in the first chapter. The second chapter introduces the values of the cultural and natural environment among the values concerning landscape. The analyses and syntheses are the basis for the actual plan. They focus on the visible landscape, milieu types and the recreation in the third chapter. The map based maintenance and usage scheme is introduced in chapter four. The plan has been worked out for a 23-square-metre area, which consists of a unique collection of the most significant representative landscapes and valuable urban everyday milieus. The plan is divided into three subareas based on the landscape units: Ruissalo, city centre and the river valley villages. The plan discusses parallel urban values like nature and culture heritage, cityscape, functionality and development. The thesis aims to understand the pluralistic urban environment and plan sustainable maintenance, usage and development by paying attention to the special characteristics of every area. The general themes of this plan are nature, water, culture and history. The main objective of the maintenance and usage scheme in Ruissalo is to secure the diverse and special nature values as well as the historical culture landscape of that island. Better public transport connections and an increase in the use of bikes are recommended to be examined more in the future. In the city centre area the main aim is to maintain the vital urban culture. Significant culture environments, like historic parks by the river Aurajoki, are proposed to be managed and developed with maintaining their values. The plan emphasizes the pleasantness of the surroundings and the availability of the recreation areas especially by the river Aurajoki downstream. The diversity of the nature is an important value also in the green areas of the city centre. The subarea of the river valley villages is the rural scene located by the river Aurajoki in northern parts of the planning zone. The plan directs attention to the maintenance of the special characteristics of the landscape, like open cultivated areas, traditional biotopes, prehistoric relics and traditional buildings. Recreation possibilities are improved by proposing new trails connecting the existing ones. This thesis can guide new projects concerning the area and help prioritize future measures. In the first place the maintenance and usage scheme of the national urban park of Turku is part of the ongoing conversation about the city development.

Tässä diplomityössä käsitellään Turkuun mahdollisesti perustettavan kansallisen kaupunkipuistori hoitoa, käyttöä ja kehittämistä. Työn tarkoituksena on koota periaatteita, joilla Turun kansallisen kaupunkipuiston alueita ja arvoja jatkossa ylläpidetään. Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu yleispiirteiseksi ohjeistoksi, jota alueelle tulevat tarkemmat suunnitelmat täsmentävät. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kansalliselle kaupunkipuistolle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Tämä suunnitelma voidaan liittää osaksi Turun kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätöshakemusta. Työ jakaantuu neljään päälukuun, joista ensimmäisessä kuvataan työn lähtökohdat. Toisessa luvussa esitellään alueen kulttuuri- ja luonnonympäristöä sekä maisemaa koskevia arvoja. Suunnitelmaa pohjustavat analyysit ja synteesit käsittelevät alueen maisematilaa, miljöötyyppejä ja virkistyskäyttöä kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa käydään läpi karttaesitykseen perustuva hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma on laadittu 23 km2 laajuiselle alueelle, joka käsittää ainutlaatuisen kokoelman Turun kaupungin merkittävimpiä edustusmaisemia ja arvokkaita urbaaneja arkimiljöitä. Suunnitelma on jaettu maisemakokonaisuuksien mukaan kolmelle osa-alueelle: Ruissalo, keskusta ja jokilaakson kylät. Suunnitelmassa tarkastellaan rinnakkain erilaisia urbaaneja arvoja kuten luonnonperintö, kulttuuriperintä, kaupunkikuva, toiminnallisuus ja kehittäminen. Työn tavoitteena on kaupunkiympäristön moniarvoisuuden ymmärtäminen ja sitä kautta kestävän hoidon, käytön ja kehittämisen suunnittelu kunkin alueen erityispiirteet huomioiden. Yleispiirteisinä kantavina teemoina Turun kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa ovat luonto, vesi, kulttuuri ja historia. Ruissalossa hoito- ja käyttösuunnitelmalla turvataan erityisesti saaren monimuotoinen ja erityislaatuinen luonto sekä historiallinen kulttuurimaisema. Ruissalon julkisen liikenteen yhteyksien ja polkupyöräilyn lisäämistä kehotetaan tutkittavan tarkemmin. Kaupungin keskustan alueella suunnitelman päätavoitteena on ylläpitää elinvoimaista kaupunkikulttuuria. Merkittävät kulttuuriympäristöt, kuten historialliset puistot Aurajoen varrella, ovat arvoja säilyttävän hoidon ja kehittämisen kohteita. Suunnitelmassa painotetaan virkistysympäristön viihtyisyyden ja käytettävyyden kehittämistä erityisesti Aurajoen alajuoksulla. Luonnon monimuotoisuus on nostettu esiin tärkeänä arvona keskustan viheralueilla. Jokilaakson kylien osa-alue sijoittuu suunnittelualueen pohjois-osaan Aurajoen maalaismaiseen kulttuurimaisemaan. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota maiseman erityispiirteiden, kuten avointen viljelymaisemien, perinnebiotooppien, muinaisjäännösalueiden sekä rakennusperinnön hoitoon. Virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään ehdottamalla uusia reittejä täydentämään olemassa olevaa verkostoa. Tämän suunnitelman avulla voidaan ohjata alueelle kohdistuvien hankkeiden tarkempaa suunnittelua ja priorisoida tulevia toimenpiteitä. Ennen kaikkea Turun kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on osa jatkuvaa kaupungin kehityskeskustelua.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Keywords
national urban parks, kansalliset kaupunkipuistot, Turku, kaupunkisuunnittelu, Urban planning, Turku
Other note
Citation