#vainmuseojutut - Tapaustutkimus Instagramista Suomen valokuvataiteen museon osallistavan yleisötyön välineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Porola
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Tutkielmassani pohdin osallistavan kulttuurin merkitystä ja digitaalisen osallistavuuden mahdollisuuksia museoiden yleisötyössä. Toteutin Suomen valokuvataiteen museossa yleisötyökokeilun, jossa Instagram-mobiilisovellus toimi yleisötyön toiminta-alustana. Järjestin vuonna 2013-2014 Instagram-kävelyitä, joilla keskityttiin yhteisölliseen kännykkäkuvaamiseen. Kuvat julkaistiin Instagramissa yhteisen avainsanan eli hashtagin alla. Selvitin, miten Instagram voi toimia Suomen valokuvataiteen museon yleisötyön välineenä ja kuinka yleisöt kokivat museon osallistavan toiminnan, jossa sosiaalinen media on välineenä. Lisäksi tarkastelin, millaisia kuvia kierroksilla otettiin ja vaikuttiko museokontekstissa toteutettu osallistava Instagram-valokuvauskierros osallistujien suhteeseen mobiilivalokuvaukseen. Tutkimustehtävänäni oli myös pohtia miten museoiden yleisötyö voi toimia myös virtuaalisesti ja sitä kautta selvittää virtuaalisten museoiden merkityksiä ja tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa. Kysymykset museoiden yleisötyön kehittämisestä sekä saavuttavuudesta ovat ajankohtaisia tämän osallistavan kulttuurin aikana, jolloin läsnäolo verkossa korostuu. Teoriaosuudessa pohdin museoiden yhteiskunnallisen merkityksen sekä yleisötyön historiaa ja sen kehitystä, sekä nykypäivän museotyön haasteita. Nostin esiin ongelmat taiteen aseman mahdollisesta horjumisesta museoiden korostaessa viihteen ja tapahtumien asemaa yleisötyössä, sekä tuotemerkkien muodostuessa osaksi museoiden toimintaa. Selvitin museoiden mahdollisuuksia olla saavutettavissa digitaalisesti, sekä museoiden toimintamalleja sosiaalisissa medioissa. Pohdin myös museoiden asiantuntija-asemaa ja sitä kuinka osallistavan kulttuurin aikakautena instituutioilla on oltava tilaa omien ääniensä ja asiantuntijuuden lisäksi muille äänille ja toisenlaisille asiantuntijuuksille. Lopulta pohdin osallistavan kulttuurin paikkaa museoiden yleisötyössä sekä sen merkitystä yleisesti. Lähestyin projektia toimintatutkimuksen metodien kautta sekä tapaus- tutkimuksena. Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan projekti kehittyi sykleissä suunnittelun, toteutuksen, havainnoinnin ja reflektion kautta. Aineistona toimivat Instagram-kävelykokemukseni havainnot, osallistujien kuvat, museon Instagram-tilillä tapahtuneet aktiviteetit sekä kysely, jonka tein osallistujille. Instagramkävelyissä kaikista merkittävintä oli osallistavuus. Valokuvauskävelyt koettiin merkittävinä, koska ne olivat yhteisöllisiä: kierroksilla keskusteltiin, kuvattiin yhdessä ja lähes kaikki osallistuneet halusivat jakaa kuvansa Instagramissa, jossa taas kuvista tykättiin ja niitä kommentoitiin. Kierroksilla otetut kuvat olivat sekä näppäilykuvien, että valokuvataiteen mukaisia kuvia. Osallistujat kokivat mahdollisesti pääsevänsä osallistumaan instituution asettaman valokuvataiteen kentän sisältöihin vaikka luovatkin uutta taidevalokuvakulttuuria myös ilman taidealan instituutioiden asettamaa kontekstia. Instagramin käyttöönotto vahvisti Valokuvataiteen museon profiilia aktiivisesta toimijasta sosiaalisten medioiden kentällä. Valokuvataiteen museo koettiin aktiivisena ja helposti lähestyttävänä kierrosten jälkeen. Valokuvataiteen museon kannalta merkittävää sosiaalisissa medioissa, kuten Instagramissa on, että se on luonut täysin uudenlaisen ilmiön perinteisen valokuvauksen rinnalle, mihin museon tulee reagoida. Valtaosa kuvista nähdään nykyään näytöltä ja usein ne jaetaan välittömästi olemassa olevalle yleisölle. Osallistavan kulttuurin merkityksellisyys kasvanee tulevaisuudessa. Osallistava kulttuuri mahdollistaa yhteisöllisen luovan toiminnan, helpottaa sekä demokratisoi tiedon vaihtamista ja parhaimmillaan alentaa kynnystä luovaan ilmaisuun. Vaikka osallistava kulttuuri on vain yksi osa museoiden yleisötyötä ja yleisötyö vain osa museon tarkoitusta, on osallistavalla kulttuurilla merkittävä rooli museoiden sosiaalisten kokemusten edistäjänä. Tulevaisuudessa tämä rooli nykypäivän toimintakulttuurien valossa tulee entistä tärkeämmäksi.
Description
Supervisor
Naukkarinen, Ossi
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
museoiden yleisötyö, osallistava kulttuuri, digitaalinen osallistavuus, valokuvaus
Other note
Citation