SPR / Monikulttuurinen vapaaehtoistyö -kartoitus ja kehitys palvelumuotoilun keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Teollinen muotoilu
Language
fi
Pages
55+15
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on palvelumuotoilun projekti Suomen Punaiselle Ristille monikulttuurisen vapaaehtoistyön kehittämiseksi. Työssäni tutkin syksyllä 2015 muodostettua Tulijan ystävänä ja tukena -lyhytkurssia ja siihen liittyviä haasteita, painopisteenä monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön hakeutuvan henkilön käyttäjäkokemus. Lähtökohtana työlle on tutkia lyhytkurssin sisältöjen ja vapaaehtoistyöhön hakeutuvien tarpeiden vastaavuutta. Työni keskittyy pelkästään monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön hakeutumisen ja kouluttautumisen prosessiin, ei itse vapaaehtoistyön tekemiseen. Projektin teoriapohjana toimivat palvelumuotoilun ja käyttäjätutkimuksen periaatteet. Opin-näytetyön produktio-osuus koostuu käyttäjätutkimuksesta, palvelumuotoilun keinoin toteutetusta analyysistä sekä yhteissuunnittelusta ja ideoinnista. Keskeisimpiä työssä käytettyjä metodeja ovat kyselytutkimus, palvelupolku sekä persoonien avulla toteutettu yhteissuunnittelu-työpaja. Käyttäjätutkimuksen tärkeimpänä löydöksenä oli havaita lyhytkurssin haasteiden liittyvän pääasiallisesti kurssia ennen ja jälkeen tapahtuviin prosessin vaiheisiin. Opinnäytetyöni loppu-tuloksena esittelen yhteissuunnittelun tuloksista johdetun uudistetun palvelukonseptin Tulijan ystävänä ja tukena -lyhytkurssin käyttäjäkokemukselle. Konsepti on koottu olemassa ole-van palvelun ja siihen tehtyjen yksittäisten parannusehdotusten yhteenlasketuksi summaksi. Työn loppuun on liitetty yhteistyökumppanilleni SPR:lle suunnattu opinnäytetyöstäni erillinen tiivistelmä palvelun ongelma- ja kehitysehdotuksista.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
palvelumuotoilu, SPR, Suomen Punainen Risti, vapaaehtoistyö, yhteissuunnittelu
Other note
Citation