Konfiguroitavan energiatietojärjestelmän käyttöönoton tehostaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 79
Series
Abstract
Vapautuneet energiamarkkinat ovat asettaneet uudenlaisia haasteita energiayhtiöiden tiedonhallintaan. Uusilta tietojärjestelmiltä vaaditaan entistä enemmän parametroitavuutta, modulaarisuutta, integroituvuutta sekä joustavaa käytettävyyttä. Tästä johtuen järjestelmät vaativat huomattavasti aiempaa enemmän käyttöönottoon liittyvää määrittelyä ja konfigurointityötä. Tässä diplomityössä kuvataan energiatietojärjestelmien joustavuuden tarpeita ja konfigurointia vaativia prosesseja. Työssä määritellään keinoja, joilla voidaan järjestelmän käyttöönottoa tehostaa ja näin lyhentää toimitusaikaa järjestelmän joustavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Työn ensimmäisessä osuudessa käsitellään yleisiä asioita energiamarkkinoiden muutoksesta Suomessa. Työssä keskitytään sähkömarkkinoiden taseselvitykseen ja sanomaliikenteeseen, jotka ovat työläimpiä kokonaisuuksia konfiguroida sähköverkkoyhtiön energiatietojärjestelmään. Ensimmäisessä osassa käydään myös yleisesti läpi energiatietojärjestelmiä sekä tehdään katsaus toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning), joissa joustavuuden ja siitä aiheutuvan lisätyön välillä on tasapainoiltu pitkään. Toisessa osuudessa perehdytään energiatietojärjestelmän konfigurointiin suomalaiselle sähköverkkoyhtiölle sekä tehdään case-tutkimus, jossa vertaillaan konfiguroinnin tehostamiskeinojen ajallisia vaikutuksia energiatietojärjestelmän käyttöönottoon. Case-tutkimuksen ensimmäisessä osassa energiatietojärjestelmän konfigurointi suoritetaan ilman mitään tehostamiskeinoja perustuen pelkästään tekijän aikaisempaan osaamiseen järjestelmästä. Toisessa osassa käytetään hyväksi työssä esiteltyjä tehostamiskeinoja. Tutkimuksen kolmas osa tehtiin palautekeskustelujen perusteella pyrkien edelleen tehostamaan toisessa vaiheessa saatuja tuloksia. Case-tutkjmuksessa saadut tulokset viittaavat siihen, että työssä kuvattuja tehostamiskeinoja kannattaa hyödyntää laajasti myös jatkossa. Sähköverkkoyhtiön taseselvitysjärjestelmän konfigurointityöt nopeutuivat huomattavasti toteutettujen tehostamiskeinojen jälkeen. Työ on tehty Process Vision Oy:ssä ja työssä on käytetty pohjana GENERIS-energiatietojärjestelmää.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Makkonen, Simo
Keywords
balance settlement, energiatietojärjestelmä, configuration, taseselvitys, EDIEL sanomaliikenne, ERP järjestelmä, konfigurointi
Other note
Citation