Autenttisuuden tavoittelu havainnoivan dokumentaarin äänisuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Tämä kirjallinen opinnäytetyö käsittelee havainnoivan dokumentaarisen elokuvan äänisuunnittelua. Havainnoivalle lähestymistavalle ominaista on pyrkimys esittää elokuvan tapahtumat mahdollisimman autenttisen oloisesti katsojalle. Tekijöiden vaikutus kuvaustilanteeseen yritetään ainakin näennäisesti minimoida ja sitä jopa piilotellaan katsojalta. Tekijöiden luomasta autenttisuuden illuusiosta huolimatta, dokumentaarisen elokuvan katsotaan olevan ensisijaisesti tekijöidensä valintojen ja manipulaation värittämä näkemys todellisuudesta. Myös katsojan oletetaan olevan tietoinen elokuvan rakennetusta luonteesta, mutta siitäkin huolimatta pyrkimys autenttisen vaikutelman luomiseen on yleinen. Vaikutelman korostamisen keinoista on muodostunut konventioita, joita tarkastelemalla voidaan määritellä dokumentaariselle ilmaisulle tyypillinen autenttisuuden tyyli. Tämä tutkielma analysoi keinoja, joilla autenttisuuden tyyliä toteutetaan elokuvien äänisuunnittelussa. Lähtökohtana kirjoitukselle toimi havaintoni siitä, että äänenlaadun heikentäminen voi joskus lisätä autenttisuuden vaikutelmaa. Toisaalta olin kiinnostunut pohtimaan ristiriitaisia vaatimuksia, joita elokuvaan jälkikäteen lisättävien äänien alkuperäisyydelle mielestäni asetetaan. Tutkielma pohtii heikkolaatuisen kenttä-äänen asemaa dokumentaarisen elokuvan autenttisuuden tunnusmerkkinä ja miettii minkälaisia ehtoja se asettaa muulle äänikerronnalle. Pohdinnan seurauksena osoittautui, että erityisesti äänitehosteiden ja ympäristön äänien tekemiselle ei aseteta samanlaisia indeksisen todellisuussuhteen vaatimuksia kuin muille havainnoivan dokumentaarin kerronnan osa-alueille. Sen sijaan niitä manipuloidaan varsin vapaasti tarinankerronnan vahvistamiseksi. Äänien tulee kuitenkin olla autenttisuuden tyylin mukaisia, jotta katsojan illuusio aidosta äänestä ei rikkoudu. Analyysin kohteena ovat äänisuunnittelun keinot, joilla autenttisuuden vaikutelmaa voidaan vahvistaa tai toisaalta epähuomiossa heikentää. Opinnäyte esittelee myös autenttisuuden tyylin historiallista taustaa etsien mahdollisia syitä, jotka ovat vaikuttaneet konventioiden muodostumiseen. Tutkielman puitteissa tehdyn historiallisen katsauksen perusteella vaikuttaa siltä, että tietyt konventiot ovat ennemminkin haastavien kuvausolosuhteiden aiheuttamia, kuin tekijöiden taiteellisia valintoja. Lopulta kirjoituksessa pohditaan vastuuta, joka äänisuunnittelijalle kuuluu katsojan huomaamattoman manipulaation ja toisaalta elokuvan kohteen äänellisen representaation suhteen. Tutkimuksen analyysi kohdistuu erityisesti lopputyöelokuvani Untitled (burned rubber on asphalt, 2018) äänisuunnittelun prosessiin. Autenttisuuden tyylin mukaisten konventioiden käyttöä havainnollistetaan esimerkeillä elokuvasta. Kirjoituksen pyrkimyksenä on käsitellä myös kriittisesti niitä lähtökohtia ja ennakko-oletuksia, jotka vaikuttavat omaan työhöni dokumentaarisen elokuvan äänisuunnittelussa. Tämän lopputyön kirjoittamisen aikana tekemäni pohdinta osoittaa autenttisuuden tyylin vaikuttaneen osin tiedostamattani oman työskentelyni taustalla ja johtaa kysymään, voivatko konventiot vaikuttaa ilmaisuun myös rajoittavasti. Äänen alkuperäisyydelle asetettaviin autenttisuuden vaatimuksiin tutkielma ei anna yhtä oikeaa vastausta mutta tarjoaa apua itselle sopivan lähestymistavan löytämiseen.

In my thesis, I discuss the sound design process of observational documentary film. It is typical for observational approach to aim at representing events of a film as an authentic document of reality. Filmmaker’s impact on the progress of a filmic episode is often understated or even hidden from the audience. Despite the illusion of authenticity, documentary film is primarily a statement about reality defined by manipulation and choices of filmmakers. Spectator is assumed to be aware of the constructive nature of film as such. Nevertheless, it is common to use seemingly authentic means of representation. The conventions of narration for establishing impression of realism have been described as the style of authenticity. In this writing, I analyse methods of sound design that have been used to enhance that style. The starting point for the study is my notice that lower sound quality might increase the feeling of realism. On the other hand I have been puzzled about the contradictory demands for originality of post-synchronized sound. I discuss the status of low fidelity direct sound as a proof of authenticity and consider the limitations it might create for other stages of sound production. I point out that there is no demand for indexical realism regarding post-synchronized sound effects. Manipulation of sound effects is often very liberal in order to enhance the narrative. However, these sounds need to follow the conventions of authentic style so that they maintain the illusion of authenticity. I search for different approaches of sound design that might augment or reduce the targeted impression. Also, I explain the historical background from which the authentic style has developed. I analyze possible reasons for the build up of these conventions. It seems that certain conventions are a result of difficult recording conditions rather than artistic choices. Finally, I ponder filmmaker’s responsibility regarding both the subliminal manipulation of the viewer and the aural representation of film’s subject. In my analysis, I focus especially on the sound design process of my diploma film Untitled (burned rubber on asphalt, 2018). I demonstrate the theoretical aspects of authentic style by various examples from the film. My aim is to discuss my approach to documentary sound design in a critical manner. I notice that the style of authenticity has biased my work unconsciously and wonder if these conventions have a limiting effect on my filmic expression. There is not a single correct answer to the question of originality of post-sychronous sound but the writing process has helped me to define my own approach.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
-, -
Keywords
äänisuunnittelu, autenttisuus, dokumentaarinen elokuva, havainnoiva moodi, rekonstruktio, representaatio
Other note
Citation