Paikkatietojärjestelmäpohjainen rantayleiskaava

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Diplomityön päätavoitteena on määritellä yleiskaavoitukselle uusi suunnittelumenetelmä, joka perustuu paikkatietojärjestelmäpohjaiseen ratkaisuun. Koemuodoksi valittiin rantayleiskaavoitus, joka suunnittelumuodoltaan on varsin vakiintunut. Tavoitteena on luoda rantayleiskaavalle paikkatietopohja ja tietojärjestelmä, joka itsessään olisi rantayleiskaava. Työssä tarkastellaan myös ranta-alueiden lainsäädännön ja maankäytön kehitystä sekä perehdytään nykyaikaisen rantayleiskaavan suunnittelumenetelmään. Rakennuslainsäädännön kehityksellä perehdytään eri aikoina vallinneisiin rantojen hallinnan tilanteisiin sekä miten käytännössä eri aikaiset menettelyt ovat toimineet. Myös voimassaolevan lainsäädännön mukaiseen menettelyyn perehdytään. Nykyaikainen rantayleiskaavoitus käsitellään diplomityössä laaja-alaisesti. Siinä selvitetään nykyinen suunnittelukäytäntö sekä sen kehitys. Myös suunnittelussa ilmenneet ongelmat pyritään kartoittamaan. Osan lopussa esitellään suunnittelumenettelyssä käytettävät tietorekisterit ja ohjelmistot. Työssä selvitetään myös yleisesti kunnissa käytössä olevien perusrekisterijärjestelmien tietosisältö ja niiden hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa. Paikkatietojärjestelmäpohjaisella rantayleiskaavalla pyritään hahmottamaan rantojen käytön hallintaan uusi teknologinen ratkaisu, joka perustuu kunnissa yleisesti käytössä oleviin paikkatietojärjestelmiin. Menetelmä hahmotellaan suurpiirteisesti ja esitellään idealuontoisesti. Työssä pyritään määrittelemään riittävä tiedon taso ja menettely, joka rantojen hallinnan käytännön tilanteissa olisi riittävä.
Description
Supervisor
Artimo, Kirsi
Keywords
rantayleiskaav, GIS, rakennuslaki, maankäytön suunnittelu, kunnan perusrekisterit, ranta
Other note
Citation