Infratietomallien hyödyntäminen Kansallisen maastotietokannan ja Digiroadin lähtötietona automaattiajoneuvoja varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Mobile Computing, Services and Security
Mcode
SCI3045
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
Tieliikenteen automaation odotetaan kehittyvän ja lisääntyvän voimakkaasti tulevaisuudessa. Automaattiajoneuvojen on tunnistettu tarvitsevan nykyistä tarkempia tieverkkoa kuvaavia paikkatietoaineistoja, joiden tietosisältöä on laajennettu automaation tarpeiden mukaisesti. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia Kansallisen maastotietokannan ja Digiroadin kehittämistä niin tietosisällön kuin aineistontuotannon kannalta erityisesti automaattiajoneuvojen tarpeiden mukaisesti. Työ koostuu kahdesta tutkimusvaiheesta: kirjallisuustutkimuksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Kirjallisuustutkimuksessa tutkittiin erityisesti automaattiajoneuvojen toimintaa sekä tietoja, joita ne tieverkosta tarvitsevat ajamisen tueksi. Lisäksi tutkittiin tiesuunnittelun vaiheita, niissä syntyvien suunnitelmien sisältöä ja laatua sekä tieverkon paikkatietoaineistojen nykyisiä tietosisältöjä. Empiirisessä tutkimuksessa muodostettiin Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tiesuunnitelmavaiheen infratietomallista paikkatietoaineisto, jota on mahdollista käyttää lähtöaineistona muiden paikkatietoaineistojen luonnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että tietosisällön laajuuden ja sijaintitarkkuuden osalta infratietomallit voisivat olla käyttökelpoisia lähtöaineistoja paikkatietoaineistoille. Käytössä olevat toisistaan eroavat nimikkeistöt kuitenkin heikentävät muodostettavan aineiston temaattista laatua ja hankaloittaa aineistotuotannon automatisointia, joten infratietomalleja ei vielä voida suoraan hyödyntää KMTK- ja Digiroad-aineistojen tuotannossa.

Automation in on-road traffic is expected to develop and increase soon. Autonomous vehicles will need spatial data that is more accurate and contains new feature types. The purpose of this thesis was to research improving the contents and data creation processes of both Kansallinen maastotietokanta and Digiroad, especially for the needs of autonomous vehicles. The thesis consists of two study phases; a literature study and an empirical study. The literature study investigates the operation and needed spatial data for autonomous vehicles. In addition, the process of planning road, the contents of these plans and the contents of current spatial data available were investigated. The empirical study consists of creating spatial data from the data modeled plans of Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie. This spatial data could be used as a source for other spatial data. In the study it was found that data modeled plans could be suitable source for spatial data as they contain many of the needed feature types and the accuracy is good. However, the classifications used in data models and in spatial data are not unified, which reduces thematic quality and makes it hard to automate processes used to create spatial data. Therefore, the data modeled plans cannot yet be used to create spatial data of Kansallinen maastotietokanta and Digiroad.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Jakobsson, Antti
Pesu, Matti
Keywords
paikkatieto, automaattiajoneuvo, tietomalli, mallinnus, automaatio, tieliikenne
Other note
Citation