Metrics for Evaluating Societal Impact of University Innovation Ecosystems: A Case Study of Aalto University

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-13
Department
Major/Subject
Operations Management
Mcode
SCI3108
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
89 + 2
Series
Abstract
Universities have a central position in addressing societal challenges, and an increasing number of universities are interested in measuring their societal impacts. In creating impacts, an important role is played by the university innovation ecosystems that bring together university research, talented students, industry partners, and entrepreneurship, generating societally significant innovations. This thesis studied how university innovation ecosystems can evaluate their societal impacts. The research was conducted using a design science research methodology which enabled the iterative development of impact metrics for a case university. The study began with an extensive literature review, resulting in a conceptual understanding of the process of societal impact creation. Additionally, the literature provided a comprehensive overview of the current impact assessment methods. The empirical data for the design science research consisted of 18 interviews conducted with both impact researchers and representatives of university innovation ecosystems. As a result, a framework was developed to guide a university innovation ecosystem or a similar organization in creating metrics for assessing societal impacts. Furthermore, the thesis introduced impact metrics tailored to the case university, allowing it to monitor factors promoting societal impacts within its innovation ecosystem and the final impacts. The metrics were built around an impact pathway, as impacts were recognized to be created through long chains. The societal impact creation is a complex process, yet critical inputs, actions, immediate outputs, and intermediate outcomes can be identified. Since these phases are linked to impact creation, measuring and monitoring them is crucial in impact assessment. Aligning metrics with goals that reflect actual societal needs and problems is essential in evaluating societal impacts. Utilizing various measurement methods and data collection techniques is recommended to obtain a comprehensive understanding of the impacts. In addition to numerical indicators, case studies and narratives are useful in describing how and what kind of impacts are created within a university innovation ecosystem.

Yliopistoilla on keskeinen asema yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, ja yhä useampi yliopisto on kiinnostunut myös mittaamaan yhteiskunnallisia vaikutuksiaan. Vaikutuksien syntymisessä tärkeä rooli on yliopistojen innovaatioekosysteemeillä, jotka yhdistävät yliopistotutkimuksen, lahjakkaat opiskelijat, alan yritykset ja yrittäjyyden tuottaen yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita. Tämä opinnäytetyö tutki, miten yliopistojen innovaatioekosysteemit voivat arvioida yhteiskunnallisia vaikutuksiaan. Tutkimus toteutettiin soveltamalla suunnittelutiedettä, joka mahdollisti vaikutusmetriikoiden iteratiivisen kehittämisen tapausyliopistolle. Tutkimus aloitettiin laajalla kirjallisuuskatsauksella, jonka tuloksena luotiin konseptuaalinen ymmärrys yhteiskunnallisen vaikutuksen muodostumisprosessista. Lisäksi kirjallisuudesta kerättiin laaja yhteenveto nykyisistä vaikutusarviointimetodeista. Suunnittelutieteen tutkimuksen empiirisenä aineistona käytettiin 18 haastattelua, jotka kerättiin haastattelemalla sekä vaikuttavuustutkijoita että edustajia yliopistojen innovaatioekosysteemeistä. Työn tuloksena syntyi viitekehys, jonka avulla yliopiston innovaatioekosysteemi tai vastaava organisaatio voi kehittää itselleen metriikan yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi työssä kehitettiin tapausyliopistolle vaikuttavuusmetriikka, jonka avulla yliopisto voi seurata innovaatioekosysteeminsä yhteiskunnallisia vaikutuksia edistäviä tekijöitä sekä syntyneitä vaikutuksia. Metriikka rakentuu vaikuttavuuspolun ympärille, sillä vaikutusten tunnistettiin syntyvän pitkien ketjujen kautta. Yhteiskunnallisen vaikutuksen syntyminen on monimutkainen prosessi, josta voidaan kuitenkin tunnistaa kriittiset syötteet, toimenpiteet, välittömät tuotokset ja välitulokset. Koska vaiheet ovat yhteydessä vaikutusten syntymiseen, myös niiden mittaaminen ja seuraaminen on tärkeää vaikuttavuusarvioinnissa. Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa oleellista on sitoa mittarit tavoitteisiin, jotka heijastavat todellisia yhteiskunnallisia tarpeita ja ongelmia. Arvioinnissa on hyvä hyödyntää erilaisia mittaustapoja ja tiedonkeruumenetelmiä, jotta vaikutuksista saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Numeeristen indikaattorien lisäksi tapaustutkimukset ja tarinat ovat hyödyllisiä kuvaamaan, miten ja millaisia vaikutuksia yliopiston innovaatioekosysteemissä on luotu.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Lahti, Katja
Keywords
societal impact, university innovation ecosystem, impact metrics, impact assessment, impact evaluation, design science research
Other note
Citation