Strategic Enterprise Architecture

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
100
Series
Abstract
This study sets out to answer the fundamental question: How can the case company improve its competitiveness? The focus is on the current strategic challenges of the company and the role of business process management and enterprise architecture in aiding to solve these challenges. In order to understand the strategic context, the literature review begins with a look at commonly found strategic challenges in state-owned and recently privatized enterprises. Strategic alignment literature is then employed to place the two approaches - business process management and enterprise architecture - into a context which explains how they can help improve company competitiveness. It is recognized that their contribution lies in helping with the alignment of strategy and structure, which in turn is related to company performance. A case study is then conducted to assess the strategic situation in a case company. Specific details of the current business process management and its challenges are then examined, and the current approach and expectations for company enterprise architecture described. In order to assess the benefits of enterprise architecture, a pilot model is constructed. This information is then synthesized and interpreted through the results of the literature review. The main finding arising from the study is that the current centralized company structure does not fully support the strategy. Also, business process management has not found its role in the company, because of inadequate resources and poor integration into current management structures. Based on a synthesis of the case study, three major recommendations are given: (1) the case company should reshape its sales and production organization to better support its strategic goals; (2) the role of business process management should be clarified and integrated to management structures and adequate resources should be secured through appointing people to local process management roles; and (3) management should proceed with enterprise architecture by concentrating on the most crucial structures, and by gaining commitment of the different stakeholders responsible for their development. The study suggests that more research on strategic challenges in public and recently privatized companies is needed to allow for generalizing the findings of this study. Methods for strategic alignment also deserve more attention, especially the strategic use of enterprise architecture in driving structural change and communicating the change needs to different stakeholders.

Työ pyrkii vastaamaan perustavanlaatuiseen kysymykseen: Miten tutkittu yritys voisi parantaa kilpailukykyään? Painopiste on tämänhetkisissä strategisissa haasteissa ja apuvälineissä, joita prosessijohtaminen ja yritysarkkitehtuuri voivat tarjota näiden haasteiden ratkaisuun. Strategisen viitekehyksen ymmärtämiseksi tehdään kirjallisuustutkimus, joka tarkastelee ensin yleisiä strategisia haasteita valtio-omisteisissa tai äskettäin yksityistetyissä yrityksissä. Strategisen suuntaamisen kirjallisuuden kautta prosessijohtaminen ja yritysarkkitehtuuri tunnistetaan apuvälineiksi yrityksen rakenteiden suuntaamisessa strategian mukaisiksi, jonka on näytetty liittyvän läheisesti yrityksen suorituskykyyn. Tutkimuksen case-osuus alkaa case-yrityksen strategisen tilanteen tarkastelulla. Sen jälkeen yrityksen prosessijohtamisen yksityiskohdat ja nykyiset haasteet käydään läpi ja selvitetään yritysarkkitehtuuriin otettu lähestymistapa ja siihen kohdistetut odotukset. Yritysarkkitehtuurin käyttökelpoisuutta testataan rakentamalla pilottimalli. Case-tutkimuksen synteesi jäsennetään kirjallisuustutkimuksen tulosten avulla. Päälöydöksenä on, että yrityksen keskitetty rakenne ei ole täysin linjassa sen nykyisen strategian kanssa. Prosessijohtamisen rooli on jäänyt johdolle epäselväksi johtuen prosessijohtamisen heikosta integroinnista nykyisiin johtamisjärjestelmiin. Synteesin pohjalta esitetään kolme pääsuositusta: (1) tutkimuksen case-yrityksen tulisi järjestää myynti- ja tuotanto-organisaationsa tukemaan paremmin strategisia tavoitteitaan; (2) prosessijohtamisen rooli organisaatiossa tulisi selkiyttää ja integroida johtamiseen paremmin ja tämän lisäksi tulisi varmistaa riittävät resurssit nimittämällä ihmisiä paikallisiin prosessijohtamisen rooleihin; sekä (3) yritysarkkitehtuuria tulisi viedä eteenpäin keskittyen sen olennaisimpiin rakenteisiin ja näiden rakenteiden kehittämisestä vastaavien osapuolten sitouttaminen. Tutkimuksen perusteella valtio-omisteisten ja äskettäin yksityistettyjen yhtiöiden strategisia ongelmia tulisi selvittää nykyistä laajemmin, jotta tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot voitaisiin vahvistaa. Strategisen suuntauksen menetelmät ansaitsisivat myös nykyistä enemmän huomiota tutkimuksessa. Erityisesti yritysarkkitehtuurin strategista käyttöä rakenteellisten muutosten läpiviennissä ja kommunikoinnissa tulisi tutkia tarkemmin.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Jäntti, Teemu
Keywords
enterprise architecture, yritysstrategia, business process management, prosessijohtaminen, strategic alignment, strateginen suuntaus, state owned enterprises, valtionyhtiöt
Other note
Citation