Tunnuslukuanalyysi konkurssiin menneistä yrityksistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa on selvitetty mitkä tunnusluvut ennustavat konkurssia parhaiten sekä kuinka paljon ennen konkurssia sen merkit alkavat näkyä tunnusluvuissa. Tutki-mus keskittyy pk-yrityksiin sekä niiden julkisesti saatavilla oleviin tilinpäätöstietoihin. Tutkimuksessa on yksittäisten tunnuslukujen lisäksi tarkasteltu konkurssia ennustavia Z-yhdistelmätunnuslukuja sekä yritysten sijoittumista erilaisiin konkurssityyppeihin. Tutkimuksen teoriaosassa on luotu katsaus yritysten maksukyvyttömyyteen johtaviin tekijöihin, insolvenssioikeuteen, tunnuslukuanalyysin tekemiseen ja konkurssin ennustamiseen. Teoriaosassa on käyty tunnuslukujen lisäksi läpi myös muita yrityksen maksukyvyttömyyteen tai konkurssiin viittaavia tekijöitä. Aineistona tässä tutkimuksessa on ollut 20 konkurssiin vuosina 2015-2016 menneen suomalaisen pk-yrityksen tilinpäätöstiedot. Tilinpäätöstietoja ja niiden kehittymistä on tarkasteltu konkurssitilikaudelta sekä sitä edeltävältä 2 – 4 tilikaudelta. Tutkimuksessa havaittiin että yksittäisistä tunnusluvuista parhaiten konkurssia ennustavat omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, rahoitustulosprosentti ja ostovelkojen kiertonopeus. Prihtin ja Laitisen Z-luvut ennustivat konkurssia myös hyvin. Ongelmana sekä yksittäisten tunnuslukujen että Z-luvun suhteen on se että ne ennustavat konkurssia myöhään, 1-2 tilikautta ennen konkurssia. Kun otetaan huomioon vielä se että siinä vaiheessa kun tilinpäätöstiedot julkaistaan tilikauden päättymisestä on kulunut jo 4 kuukautta, yrityksen tilanne saattaa olla jo heikentynyt entisestään. Tunnusluvuista omavaraisuusaste on paras varhainen konkurssista varoittaja. Johtopäätöksenä tutkimuksessa onkin se että tunnusluvuilla voidaan ennustaa konkurssia, mutta parhaat tulokset saavutetaan kun otetaan tunnuslukujen antaman in-formaation lisäksi huomioon muitakin tekijöitä yrityksen ja toimialan tilanteessa. Tunnuslukujen kehitystä on myös tärkeää seurata tiiviisti.

This study investigates which indicators are best in predicting bankruptcy and when characters begin to appear in the key figures. The study focuses on SMEs and their publicly available financial information. The study examines individual indicators predicting bankruptcy and also Z-combination indicators and various types of bankruptcies. The theoretical part contains a review of the factors that lead to insolvency, insolvency law, making of the statistic analysis and forecasting of bankruptcy. The theoretical part also considers other factors that indicates company's insolvency or bankruptcy. The data in this study is financial statements of 20 finnish SMEs which went bankrupt 2015- 2016. The data is from year companies went bankrupt and 2 – 4 previous years. The study found that the individual indicators that were predicting bankruptcy best were equity ratio, return on investment, finance conversion rate and the turnover rate of accounts payable. Prihtis and Laitinens Z-numbers predicted the bankruptcy well. The problem, with individual key figures and Z-numbers is that they predict bankruptcy late, 1-2 accounting period prior to the bankruptcy. Financial statements will also be published 4 months after the accounting period has passed and so the company's situation may already be weakened even further. Equity ratio is the best early bankruptcy warner. In conclusion, the key figures can predict bankruptcy, but the best results are achieved when taking into account also other factors and information about the company and the industry. Development of the key indicators is also important to be monitored closely.
Description
Thesis advisor
Rudanko, Matti
Keywords
konkurssi, maksukyvyttömyys, tunnuslukuanalyysi, konkurssin ennustaminen
Other note
Citation