A study on digital payments ecosystem: PSD2 & the collaboration of incumbents and insurgents

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-13
Department
Major/Subject
Strategic Management
Mcode
IL3006
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
71+1
Series
Abstract
Over the course of the next year regulatory changes in payment service industry in Europe will change the current industry equilibrium by giving way to new players creating services on incumbent banks’ infrastructure. Especially the Revised Payment Service Directive (PSD2) is opening payment account data and payment initiation for third-party providers, shaping the industry towards platform structures and introducing new consumer services including everyday financial planning and digital payment options. Start-up companies are tapping into this new opportunity by using modern technology and software to provide customer-driven services when the less agile large incumbent organisations need to build compliant interfaces and modernise their core banking infrastructures while sustaining the customer relevance. As both sides face challenges in the development of new innovative services, partnerships have become a well-established strategy between these two parties. In this master’s thesis I investigate the PSD2 directive and start-up - incumbent collaboration on start-up perspective. My focus is in understanding how the incumbents can encourage start-ups in collaboration and thus reduce the downstream competition between the two parties. Through nine in-depth cases the research provides insight into the challenges the financial industry start-up companies face in emerging platform structures, how the forthcoming PSD2 is perceived in nascent companies, and investigates the opportunities of collaboration with incumbents in facilitating the start-up venture development and commercialisation. The findings reveal multiple sources of challenges in the new venture development on digital payments industry, and address especially enhanced product distribution and credibility, various additional resources and financing as important drivers for collaboration on start-up perspective. Simultaneously, the collaboration presents its own challenges through different agendas, search costs for finding potential partners and the differences in ways of working between the two parties. Also, the forthcoming PSD2 seems to provide both opportunities and threats to the new ventures, where collaboration with incumbent organisations can partly mitigate the perceived threats from changes that PSD2 will introduce during the next year.

Regulaatiomuutokset finanssialalla muovaavat toimintamalleja ja luovat mahdollisuuksia uusille yrityksille tuottaa palveluita pankkien infrastruktuurin päälle. Erityisesti Euroopassa PSD2-maksupalveludirektiivi (eng. Revised Payment Service Directive) avaa pankkien maksupalveluita ja dataa kolmansille osapuolille lisäten toimijoiden välistä verkottuneisuutta ja kilpailua. Kun digitaalisen maksamisen toimiala muuttuu kohti alustaliiketoiminnan malleja, uusien kuluttajille suunnattujen taloudenhallinnan- ja digitaalisten maksamisen sovellusten kehittäminen on kiihtymässä. Start-up-yritykset ovat huomanneet tämän mahdollisuuden ja kehittävätkin kasvavissa määrin uusia asiakaskeskeisiä palveluita kuluttajille. Vakiintuneet toimijat taasen kohtaavat haasteita muuttuvaan lainsäädäntöön vastaamisen ja pankkijärjestelmien kehittämisen kanssa pyrkien samalla säilyttämään asemansa asiakasrajapinnassa. Kun molemmat osapuolet kohtaavat haasteita uusien palveluiden kehittämisessä, yhteistyömallit näiden kahden tahon välillä ovat nousseet strategiatyössä keskiöön viime vuosien aikana. Diplomityössäni tutkin PSD2-direktiiviä ja pankkien start-up-yhteistyön hyötyjä kasvuyrittäjien näkökulmasta. Pyrin vastaamaan tutkimuksellani siihen, millä tavoin vakiintuneet pankkitoimijat pystyisivät houkuttelemaan start-up-yrityksiä yhteistyöhön ja näin vähentämään kilpailua asiakasrajapinnoissa. Yhdeksän tapaustutkimuksen kautta tutkimus tarjoaa näkemyksiä haasteisiin, joita start-upit kohtaavat kehitystyössä ja tuotteiden kaupallistamisessa finanssialalla, PSD2-direktiivin vaikutusta uusiin toimijoihin ja yhteistyön mahdollisuuksia haasteiden helpottamiseksi. Tulosten perusteella kasvuyrityksillä on useita haasteita liiketoimintansa kehittämisessä, ja erityisesti tuotteiden jakelu asiakkaille sekä luottamus, useat eri lisäresurssit ja rahoitus vaikuttavat ohjaavan start-up-yrityksiä yhteistyöhön vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Yhteistyössä on myös omat haasteensa johtuen erilaisista tavoitteista yhteistyössä, vaikeuksista saada yhteys tärkeisiin sidoshenkilöihin ja erilaisista työtavoista. Tuleva PSD2-direktiivi taasen tuottaa sekä uusia mahdollisuuksia, että haasteita kasvuyrityksille. Yhteistyö vakiintuneiden yritysten kanssa näyttää helpottavan ainakin osaa näistä haasteista.
Description
Supervisor
Schildt, Henri
Thesis advisor
Salonen, Jukka
Keywords
strategic management, PSD2, open banking, platform complementors, new venture development, start-up programs
Other note
Citation