Tilamoduulien hyödyntäminen sosiaali- ja terveyshuollon tiloissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-06-12
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67 + 10
Series
Abstract
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Suomessa on siirtymässä kunnilta maakunnille, mikä aiheuttaa sekä kunnissa että maakunnissa tilatarpeiden muutoksia. Tämän lisäksi uusia terveydenhuollon tiloja tarvitaan vanhojen tilojen sopimattomuuden ja huonokuntoisuuden takia. Monet sairaalat ja terveysasemat ovat peruskorjausiässä ja monissa on sisäilmaongelmia. Tämä on johtanut sekä sairaala- ja korjausrakentamisen kasvuun että haluun etsiä uusia joustavampia tapoja vastata haastaviin ja vaihteleviin tilatarpeisiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voisivatko siirtokelpoiset tilamoduulit olla ainakin osittainen ratkaisu sosiaali- ja terveyshuollon tulevaisuuden tilantarpeisiin. Sosiaali- ja terveyshuollon tilat voidaan jakaa sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja -asemiin sekä palvelutaloihin. Uutena tilatyyppinä eri palveluita yhdistävät hyvinvointiasemat ovat viime vuosina yleistyneet. Näiden tilatyyppien tiloille asettamia vaatimuksia selvitetään kirjallisuuden pohjalta ja hyödynnetään haastatteluiden analysoinnissa. Tilamoduulien keskeisiä piirteitä sekä etuja ja haittoja selvitetään kirjallisuuden pohjalta ja moduulien tuottajia ja käyttäjiä haastattelemalla. Tilamoduulit ovat modulaarinen järjestelmä, jossa yksittäiset moduulit muodostavat toisiinsa yhdistettäessä käytettävät tilat. Moduulit on esivalmistettu tehdasolosuhteissa ja ne kootaan lopulliseksi tuotteeksi kohteessa. Esivalmistus tuo mukanaan monia etuja, kuten ekologisemman, turvallisemman ja tehokkaamman tuotannon. Tilamoduulien suurin etu on kuitenkin nopeus. Tilamoduulit voidaan valmistaa samaan aikaan kuin kohteessa tehdään perustukset. Itse tilamoduulien asennus on nopea prosessi. Tapaustutkimukseen valikoitui kolme kohdetta, jotka toimivat väistötiloina joko sisäilmaongelmien tai tilojen puutteen takia. Suurimmaksi heikkoudeksi tilamoduuliteknologiassa osoittautui dimensioiden rajoittautuneisuus. Tämä estää suurten ja laajojen tilojen rakentamisen. Tärkeimmäksi eduksi puolestaan selvisi lainausmallin mukanaan tuoma joustavuus, eli mahdollisuus luopua tarpeettomista tiloista tai lisätä tilaa tarpeen mukaan. Hyväksi sovelluskohteeksi tunnistettiin pienet terveys- tai hyvinvointiasemat lähellä asiakkaita. Näissä tiloissa tilamoduulien dimensioiden rajoitettuus ei haittaa ja moduulit on helppo sijoittaa pienellekin tontille olemassa olevan rakennuskannan keskelle.

The provision of social and health care services in Finland is shifting from the municipalities to the counties, which causes new facility requirements for both municipalities and counties. In addition, new healthcare facilities are needed due to the inadequacy or bad condition of old facilities. Many hospitals and health centers are under renovation and many have indoor air problems. All this has led to the growth of hospital construction and renovation, and the desire to seek other ways to meet challenging and fluctuating facility requirements. This study examines whether volumetric modules could provide, at least a partial, solution to the future facility needs of social and health care. The study divides social and health care facilities into hospitals, health centers and sheltered accommodations. In addition to these, wellbeing centers, providing a variety of different services, have become more common in recent years. The space requirements for these facilities are explained in the literature review and are utilized in the analysis of the interviews. The key features of the volumetric modules and their ad-vantages and disadvantages, are identified from previous literature, and confirmed with interviews. Volumetric modules are a modular system, i.e., individual modules form a space when used together with other modules. The modules have been pre-fabricated under factory conditions and are assembled to a final product. Prefabrication brings many benefits, such as more ecological, safer and more efficient production. However, the main advantage of the modules is the fast delivery. Volumetric modules can be produced at the same time as foundations are made at the construction site. Installation of the modules themselves is a rapid process. Three cases were selected for the case study. All selected locations serve as evasive spaces due to either internal indoor problems or lack of adequate space. The most significant weakness were found to be the dimensional limitations, which prevents the construction of tall or large spaces. The most important benefit was the flexibility resulting from the possibility to add or remove modules based on need. Based on the findings, small health or wellbeing centers close to customers are a particularly good application. For these facilities, the dimensional limitations of the volumetric modules is not significant, and the modules are easy to locate within existing urban structure, even on the same site as an existing building.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Kyrö, Riikka
Keywords
esivalmistus, joustavuus, modulaarisuus, sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus, tilamoduuli, tilatarve
Other note
Citation