Failure Prevention of Metallized Film Capacitors in Electric Drives

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-05-09
Department
Major/Subject
Sähkökäytöt
Mcode
S3016
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
7+75
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to study failure modes and methods of metallized film capacitors to find a method to prevent hazardous failures of one type of metallized film capacitors used in LCL-filter of an active front end rectifier. Metallized film capacitors are the most used type of capacitors when it comes to AC-filtering of active front end rectifiers. The theoretical background presents basics of electric drives, capacitors with film capacitor failures and capacitor lifetime. The primary objective of this thesis is to find and compare different hardware based methods for failure prevention of metallized film capacitors using literature and patent review, simulation and experimental tests. In this thesis six different methods are presented, from which one is the estimation of capacitance. In this thesis also four different capacitance estimation methods are presented, from which two – LC-resonance method and balanced Maxwell bridge –method – are newly invented methods during this thesis. The found methods are compared using analytical hierarchy process (AHP) as an aid. Two different comparisons are made; one to determine the best capacitance estimation method and the other to compare all the methods against each other. Finally the best method to prevent the hazardous failures of metallized film capacitors is presented. This thesis also presents the necessary further research needs to use capacitance estimation with hazardous failure prevention of parallel connected metallized film capacitors. The criterion for the best method was to ensure under any circumstances, that the metallized film capacitor cannot fail in hazardous manner. Therefore, the pressure disconnection method is selected as the best protection method found during this thesis.

Tämän työn tarkoituksena on tutkia verkkovaihtosuuntaajan LCL-filtterin yhteydessä käytettyjen metallisoitujen filmikondensaattorien vikaantumista sekä kehittää metodi kyseisten kondensaattorien vaarallisen vikaantumisen ehkäisemiseksi. Metallisoidut filmikondensaattorit ovat yleisin käytetty kondensaattorityyppi verkkosuuntaajan LCL-filtterin yhteydessä. Työn teoreettisessa osuudessa käydään läpi perusteet sähkökäytöistä, kondensaattoreista ja filmikondensaattoreiden vikaantumisesta sekä eliniästä. Työn ensisijaisena tavoitteena on löytää ja vertailla kirjallisuus- ja patenttiselvityksen avulla erilaisia laitteistopohjaisia metodeja, joilla metallisoitujen filmikondensaattorien vaarallinen vikaantuminen voidaan ennaltaehkäistä. Työssä esitellään kuusi erilaista metodia, joista yksi on kondensaattorin kapasitanssin estimointi. Työssä on myös esitelty neljä eri metodia kapasitanssin estimoinnille, joista kaksi – LC-resonanssimetodi ja tasapainotettu Maxwellin silta –metodi – ovat työn aikana kehitettyjä ratkaisuja. Työssä löydettyjä metodeja verrattiin keskenään käyttämällä analyyttistä hierarkiaprosessia (AHP) apukeinona. Vertailu tehtiin ensin valitsemalla paras kapasitanssin estimointimetodi, jonka jälkeen kaikkia löydettyjä metodeja verrattiin keskenään. Työn tuloksena esitellään paras metodi metallisoitujen filmikondensaattorien vaarallisen vikaantumisen ehkäisyyn. Työssä myös esitetään tarvittavat jatkotutkimustarpeet, jotta kapasitanssin estimointia voitaisiin käyttää rinnankytkettyjen metallisoitujen filmikondensaattorien vikaehkäisyyn. Parhaan metodin vaatimuksena oli kuitenkin varmuus vikaantumisen estämisestä kaikissa olosuhteissa, joten parhaaksi metodiksi työssä esitetään kondensaattorin sisäisen paineen kasvusta johtuvaa piirin katkaisua.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Tervo, Hermanni
Keywords
capacitor, failure prevention, electric drives, LCL-filter, film capacitor, metallized film capacitor
Other note
Citation