Impact of Product Life Cycle on Logistics Planning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
(6) + 89 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena oli löytää vastaus kysymykseen "Kuinka yritysten tulisi muuttaa logistiikan suunnitteluprosesseja ja suunnitteluperiaatteita hallitakseen tuotteiden Iyheneviä elinkaaria?" Työn tavoitteina oli ymmärtää tuotteen Iyhyisiin elinkaariin liittyvien ongelmien syyt ja seuraukset. Tavoitteena oli myös selventää sitä tuotekäsitettä, jonka elinkaaren pituus vaikuttaa logistiikan suunnitteluun. Kirjallisuusosassa käsiteltiin hyvän tuotestrategian ja järjestelmäalustan tärkeyttä huipputeknologiayrityksessä. Kirjallisuusosassa pohdittiin myös eri läpimenoaikoja, aikaisen markkinoille mukaantulon tärkeyttä sekä näihin liittyvien myöhästymisten vaikutuksia yrityksen toimintaan. Olemassa olevien prosessikuvausten ja haastatteluiden perusteella kohdeyrityksen toimintatapoja tutkittiin eräällä maantieteellisellä markkina-alueella. Kyseisellä alueella tuotteiden elinkaaret ovat muita alueita selvästi Iyhyempiä. Tuotteiden elinkaariin liittyvät ongelmat tällä alueella tunnistettiin seuraaviksi: volyymituotannon saavuttaminen uusien tuotteiden kohdalla, heikko myynnin suunnittelun tarkkuus, pitkät komponenttien toimitusajat sekä tuotekohtaisten komponenttien osuus. Ongelmien analysointia varten kehitettiin malli, jolla myös havainnollistettiin seurauksia. Seurauksiksi tunnistettiin liian aikainen materiaalien sitoutuminen, käyttämätön kapasiteetti, menetetty myynti sekä materiaalien vanhentuneisuuden riski. Suurimmat syyt ongelmiin olivat yhteisten komponenttien vähäinen määrä eri tuotteissa, tuotekehityksen kyky tunnistaa tuotantoon valmis tuote, heikko näkyvyys toimituskanavaan sekä maailmanlaajuiset toimittajat. Tutkimus ehdottaa, että kohdeyrityksen tulisi määritellä uudelleen suunnitteluyksikkönsä ja -tasonsa hallitakseen paremmin Iyheneviä elinkaaria. Tämä työ osoittaa myös, että suunnittelun jaksonpituuden ja toimitusaikojen Iyhentäminen sekä varastotasojen alentaminen helpottavat Iyhyiden elinkaarien hallinnassa. Myös prosesseja tukevat tietotekniikkaratkaisut todetaan tärkeiksi, ja siksi näiden ratkaisuiden käyttöönotto tulisi tapahtua nopeasti. Logistiikan näkökulmasta tärkeimmät päätökset tehdään kuitenkin tuotekehitysvaiheessa, ja siksi tuotekehitysprosessin ja logistiikkaprosessien keskinäinen sopeuttaminen on välttämätöntä.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Riihimäki, Taina
Keywords
Other note
Citation