An Agile Process Model for Fixed SaaS Project Delivery

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-02
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
95 + 2
Series
Abstract
During the recent decades, agile software process models have gained wide popularity. Emphasis has been placed on the tight customer collaboration, customer-lead requirements prioritization and on delivering the working software often, in small increments. Typically, agile models have been researched and applied in a project context where open-agreement contracts have been in use minimizing the supplier risk in the software implementation process. This thesis is a case study that examines the recommended practices of Scrum when it is used in a more untypical context of fixed-price SaaS projects in one case company. In these projects, the profit is acquired more from the use of the system rather than from the system implementation itself. First, the current challenges in the used process model are collected from the previous projects. Then, recommended practices in literature about fixed-price Scrum and organizational change management are examined in relation to the found challenges. The last part combines the challenges and practices by applying the suggestions to the case company’s process model. The improved process model is validated in the case company’s context. Four challenge factors were identified from the case company’s projects: unclear which functionalities bring customer benefits, iteration plan missing, project personnel on customer side and organizational change management difficulties on customer side. Examined literature recommends focusing on the roles and responsibilities and to requirements prioritization at the start of the project. In addition, system implementation should be based on the customer organization’s capabilities. In the case company’s context, these practices mean that in the project process model, project manager role is scaled into a business and an operative role, all requirements are managed via a centralized list and requirements prioritization is based on what the customer can achieve in its organization. This study shows that Scrum practices are applicable in a fixed-price context to manage the project scope. However, practices provide a limited guidance for supplier to affect the actions of a customer. Therefore, Scrum practices alone are not enough for managing a project where taking the system into use is an essential part of the project. A connection to organizational change theories is required.

Viimeisimpien vuosikymmenien aikana ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat keränneet laajasti suosiota. Menetelmät painottavat asiakaskommunikaatiota, asiakasvetoista vaatimusten priorisointia sekä toimivan koodin toimittamista usein, pienissä osissa. Tyypillisesti ketterien menetelmien yhteydessä käytetään avoimia sopimuksia, mikä minimoi toimittajan riskin. Tämä työ on tapaustutkimus, joka käsittelee Scrum-viitekehyksen suositeltuja käytäntöjä, kun mallia sovelletaan epätyypillisessä kontekstissa kiinteähintaisissa SaaS-projekteissa yhdessä tutkimusyrityksessä. Näissä projekteissa projektin tuotot muodostuvat enemmän järjestelmän käytöstä kuin sen implementoinnista. Aluksi, nykyisen prosessimallin haasteet kerätään aikaisempien projektien perusteella. Tämän jälkeen tutkitaan kirjallisuudesta kiinteähintaisen Scrum-mallin sekä yritysten muutosjohtamisen käytäntöjä suhteessa tunnistettuihin haasteisiin. Lopuksi haasteet ja kirjallisuuden suosittelemat käytännöt yhdistetään soveltamalla niitä tutkimusyrityksen nykyisessä prosessimallissa. Tutkimusyrityksen projekteista tunnistettiin neljä haastetta: epäselvyys toiminnallisuuksista, jotka tuottavat asiakkaalle hyötyjä, puuttuva iteraatiosuunnitelma, projektihenkilöstö asiakkaan puolella sekä yrityksen muutosjohtamisen haasteet asiakkaan puolella. Tarkasteltu kirjallisuus suosittelee keskittymistä rooleihin ja vastuisiin sekä vaatimusten priorisointia projektin alussa. Tämän lisäksi järjestelmän implementoinnin tulisi pohjautua asiakasyrityksen valmiuksiin. Tutkimusyrityksen kontekstissa nämä käytännöt tarkoittavat, että tehostetussa prosessimallissa projektipäällikön rooli jaetaan kahteen erilliseen osaan liiketoiminnalliseksi ja operatiiviseksi rooliksi, vaatimuksia hallitaan keskitetyn listan kautta ja vaatimusten priorisointi pohjautuu siihen, mitä asiakas kykenee saavuttamaan omassa organisaatiossaan järjestelmän avulla. Tämä tutkimus osoittaa, että Scrum-mallin käytäntöjä voidaan soveltaa kiinteähintaisessa projektikontekstissa hallitsemaan projektin laajuutta. Siitä huolimatta käytännöt tarjoavat rajoitetusti ohjeita siihen, kuinka toimittaja voi vaikuttaa asiakaspuolen tekemiseen. Tästä johtuen Scrum-mallin käytännöt eivät ole yksin kattavia ohjaamaan projektia, jossa järjestelmän käyttö asiakkaan puolella on olennainen osa projektia. Scrum-mallin toimintatapojen tueksi tarvitaan käytäntöjä yrityksen muutosjohtamisen teorioista.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Pitkäranta, Tapio
Keywords
fixed-price Scrum, agile, requirements management, organizational change management, kiinteähintainen Scrum, ketterät menetelmät, vaatimusten hallinta, yritysten muutosjohtaminen
Other note
Citation