Online Service Delivery in Healthcare

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
100 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Terveydenhuolto muuttuu potilaskeskeisemmäksi. Samalla kun sähköiset potilaskertomukset palvelevat tuottajien informaatiotarpeita, potilailla ei ole ollut vastaavaa pääsyä oman hoitonsa yksityiskohtiin. Online potilaskertomukset palvelevat tätä tarkoitusta tarjoamalla potilaille tietoa terveydenhuollostaan ja mahdollisuuden rekisteröidä kotona mitattuja arvoja. Online potilaskertomukset ovat motivoineet potilaita ottamaan aktiivisemman otteen terveydenhuoltoonsa. Verkkopalveluihin kytketyllä viestinnällä potilaan ja lääkärin välillä on potentiaali korvata vastaanottokäyntejä ja siten parantaa palveluntuottajan toiminnan tehokkuutta. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään online potilaskertomuksia ja potilas-lääkäri viestintää ilmiönä sekä niiden vaikutusta palveluntuottajan prosesseihin. Tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on käsitteellistää ja ymmärtää online palveluntuotantoa kirjallisuuskatsauksen keinoin. Toinen tavoite on soveltaa tuotantotaloutta online lääkäri-potilasviestinnän tehokkuuden analysointiin. Kolmas tavoite on käyttää tuotantotalouden näkökulmaa case yrityksen, Palo Alto Medical Foundationin, toiminnan analysointiin. Tämä potilaskertomusdataan pohjautuva analyysi tarkastelee diabetes potilaiden hoitoprosesseja ja viesti-intervention vaikutusta niihin. Toisessa empiirisessä osiossa käytetään survey tutkimusta lääkäreiden näkemysten analysointiin - tavoitteena on ymmärtää millaisia vaikutuksia lääkärit näkevät viestintä interventiolla olevan heidän työprosesseihinsa ja resurssinkulutukseensa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Das, Amar
Keywords
healthcare service delivery, terveydenhuollon palvelutuotanto, remote patient management, etähoito, patient health records, online palvelut, patient-physician messaging, potilaan terveyskertomus, online service delivery, potilas-lääkäriviestintä, quality of care, hoidon laatu
Other note
Citation