Making location data visual – Simplifying an online municipality-GIS presentation editor through user interface design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Pykäläinen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
60 + 11
Series
Abstract
Online services are evolving rapidly from simple message relaying, file transfer and storage solutions to complex professional applications that used to be strictly tethered to the desktop computer. This thesis investigates how to design and evaluate the functionality, interaction methods and user interface of an administrator tool, the presentation editor, for a cloud-based geographic information system. Using the case assignment as a framework, the conducted research answers the research question of how to identify the primary focus areas for user interface improvement in a software transitioning to a new technology platform and how to validate those improvements. To analyse the structure of the original tool, two subject matter experts and six users of the software were interviewed, actual usage of the application was observed in two cities, the dialog structure of the original editor was analysed, and a hierarchical task analysis was created to identify usage patterns. After a goal-directed design process, the design proposal for a new user interface was validated with an analysis of the dialog structure of the new tool, an estimation of task completion times in both interfaces produced with keystroke-level models, and a user testing session of a functional prototype with three users. The results reveal that the original editor consists of 65 connected modal windows and a majority of user input is done by selecting items from textual lists and by entering numerical IDs. According to the validation, the new user interface has 35 windows, significantly more visual input tools, and a good start to becoming a well-functioning, coherent part of the cloud software suite. This thesis concludes that the selected methods of human-centered design are efficient for identifying the primary focus areas for user interface improvement. As the presentation editor is a tool in a municipality-GIS software, the results provide one new approach to exploring geospatial data interactively in a desktop environment and the methodology of this thesis provides one possible approach for designing interface tools for browsing geospatial representations in a way that corresponds to cognitive usability principles.

Verkkopalvelut kehittyvät nyt nopeasti viestien välityksestä, tiedonsiirrosta ja -säilömisestä kohti ammattimaisia sovelluksia, jotka olivat ennen kiinteästi vain työasemasovelluksia. Tämä maisterintyö tutkii kuinka suunnitella ja arvioida pääkäyttäjätyökalu, kuvaustekniikkaeditori, jota käytetään pilvipohjaisessa paikkatieto-ohjelmistossa. Tämä suunnittelutehtävänanto toimii viitekehyksenä tutkimukselle, joka vastaa kysymykseen: miten tunnistaa pääasialliset kehityskohteet käyttöliittymän kehittämiseksi ohjelmistossa, joka siirtyy teknologia-alustalta seuraavalle, ja miten validoida nämä kehityskohteet? Alkuperäisen työkalun analysoimiseksi haastatellaan kahta aihealueasiantuntijaa sekä kuutta ohjelmiston käyttäjää, seurataan ohjelmiston käyttöä kahdessa asiakaskaupungissa, analysoidaan työkalun ikkunarakenne sekä tunnistetaan ohjelmiston käyttötapoja hierarkisen tehtäväanalyysin avulla. Tavoitelähtöisen suunnitteluprosessin jälkeen tuloksia arvioidaan uuden työkalun ikkunarakenneanalyysillä, vertailemalla KLM-mallin avulla tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa sekä toiminnallisen prototyypin käyttäjätestauksella kolmen käyttäjän kanssa. Tulokset paljastavat että alkuperäinen työkalu koostuu 65 modaalisesta ikkunasta ja valtaosa tiedon syöttämisestä tapahtuu valitsemalla tekstimuotoisista listoista tai syöttämällä numeroarvoja. Arvioinnin perusteella uusi työkalu koostuu 35 ikkunasta, joista huomattavan suuri osa on visuaalisia valintatyökaluja. Prototyyppi on hyvä alku toimivaksi pilviohjelmiston osaksi. Työn johtopäätös on, että työhön valitut ihmiskeskeisen suunnittelun metodit ovat toimivia tunnistettaessa kehityskohteita käyttöliittymän kehittämiseksi. Koska kuvaustekniikkaeditori on osa paikkatieto-ohjelmistoa, työn tulokset tarjoavat yhden uuden tavan selata paikkatietoa interaktiivisesti työasemaympäristössä ja työn metodologia tarjoaa yhden mahdollisen lähestymistavan paikkatiedon kuvaustapojen selailuun tarkoitetun käyttöliittymän suunnitteluun kognitiiviset käytettävyysperiaatteet huomioiden.
Description
Supervisor
Lucero, Andrés
Thesis advisor
Uusitalo, Severi
Erälahti, Mari
Keywords
user experience design, user interface design, cloud software, product postures, keystroke-level model, hierarchical task analysis
Other note
Citation