Texts on CSR and business ethics: Framings, aspirations and self-relations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
58 + app. 86
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 36/2020
Abstract
While corporate social responsibility (CSR) has become a topic that is discussed extensively by practitioners and academics alike, a simplified conception of the relationship between CSR and communicative practices persists: Communication about CSR is often seen as "mere talk" or, at best, as a means of transmitting neutral information about corporate responsibilities. Adopting a formative perspective on communication—that is, considering it as constitutive of organizations and organizational phenomena, such as CSR—this dissertation aims to improve our understanding of the significance of communicative practices related to CSR and business ethics by focusing on concrete texts that pertain to corporate responsibilities and interactions regarding such texts. This dissertation consists of three essays that employ different but complementary theoretical foci to examine how CSR and communication are intertwined in empirical cases. Essay 1 focuses on a framing contest of CSR in media texts and how such framings configure business–society relations in new ways in a disrupted institutional context. Essay 2 studies aspirational talk—that is, CSR goals and ideals that an organization does not necessarily live up to yet—and its embeddedness in strategy texts and the processes of writing such texts over time. Essay 3 takes a Foucauldian perspective on business ethics and seeks to understand how organizations can establish relationships with themselves through collective self-writing practices which may enable the development of CSR conceptions in organizational contexts. All three essays rely primarily on naturally occurring datasets: The first essay employs media texts regarding a public debate on tax avoidance, and the second and third essays concentrate on strategy texts and the recordings of interactions around such texts, during which corporate responsibilities are discussed. In line with the principles of organizational communication research, the aim of the studies is to understand what occurs in and through communication regarding CSR. The findings of the dissertation shed light on how the meanings of CSR are constituted and debated through hybrid framings in media texts (essay 1); through recurrent strategy processes that enable the establishment, elaboration, extension, and evaluation of CSR aspirations in strategy texts (essay 2); and through the discursive practices of collective self-writing in strategy texts (essay 3). The studies contribute to a better understanding of how stakeholder interactions around focal texts provide possibilities for new meanings to emerge through the communicative objects of framings, aspirations, and self-relations. Additionally, by fleshing out the specific communicative processes involving the focal texts, this dissertation contributes to a better understanding of how communication can be constitutive of CSR and of the organizations involved in such communicative processes.

Yritysvastuusta (CSR) on tullut sekä käytännön toimijoiden että akateemisen tutkimuksen kontekstissa paljon huomiota herättävä aihe. Yritysvastuun ja viestinnän välinen suhde on kuitenkin nähty usein tällaisessa keskustelussa hyvin yksinkertaistavasti: vastuullisuusviestintä nähdään "pelkkänä puheena" tai parhaimmillaan vastuullisuutta koskevana neutraalia informaatiota välittävänä toimintana. Tässä väitöskirjassa otan formatiivisen näkökulman vastuullisuusviestintään, minkä kautta huomio kiinnittyy viestinnän organisaatioita ja siten myös yritysvastuuta rakentavaan ja muovaavaan vaikutukseen. Tutkimukseni tavoitteena on edistää ymmärrystä viestinnällisten käytäntöjen merkityksestä yritysvastuulle ja liiketoiminnan etiikalle keskittymällä yritysvastuuta käsitteleviin konkreettisiin teksteihin ja niiden ympärillä käytävään vuorovaikutukseen. Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, joissa hyödynnän toisiaan täydentäviä teoreettisia näkökulmia yritysvastuun ja viestinnän yhteyksien erittelemiseen empiirissä tapauksissa. Essee 1 keskittyy tarkastelemaan yritysvastuun tulkintakehyksiä mediateksteissä ja sitä, miten nämä tulkintakehykset jäsentävät uusilla tavoilla liiketoiminnan ja yhteiskunnan välisiä suhteita muuttuvassa institutionaalisessa kontekstissa. Essee 2 tarkastelee pyrkimyspuhetta–vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ja ideaaleja, joihin organisaatio ei välttämättä vielä yllä–ja sen sijoittumista strategiateksteihin ja tällaisten tekstien kirjoittamiseen yli ajan. Essee 3 ottaa Foucault'laisen näkökulman liiketoiminnan etiikkaan ja tarkastelee, miten organisaatiot voivat luoda itsesuhteita ja itseymmärrystä kollektiivisten kirjoittamiskäytäntöjen kautta. Näiden kirjoituskäytäntöjen myötä yritysvastuukäsitykset voivat muuttua organisaatiokonteksteissa. Kaikki esseet nojautuvat pitkälti luonnollisiin aineistoihin: ensimmäinen essee perustuu mediateksteille, toinen ja kolmas strategiateksteille sekä niitä koskevien vuorovaikutustilanteiden analyysille. Organisaatioviestinnän perusperiaatteiden mukaisesti näiden tapaustutkimusten tavoitteena on ymmärtää mitä vastuullisuusviestinnässä ja sen kautta tapahtuu yritysvastuulle. Väitöskirjani löydökset valottavat yritysvastuun merkitysten rakentumista ja neuvottelua hybrideissä tulkintakehyksissä mediatekstien kautta (essee 1); vastuullisuuden rakentumista toistuvissa strategiaprosesseissa ja strategiateksteissä, jotka mahdollistavat vastuullisuuspyrkimysten asettamisen, kehittämisen, laajentamisen ja arvioinnin (essee 2); sekä strategiatekstien kautta tapahtuvan kollektiivisen itsekirjoittamisen vaikutusta eettiseen itseymmärrykseen ja yritysvastuuseen (essee 3). Nämä osatutkimukset edistävät parempaa ymmärrystä siitä, miten erilaisten tekstien kautta ja ympärillä tapahtuva sidosryhmävuorovaikutus luo uusia merkityksiä yritysvastuusta tulkintakehysten, vastuupyrkimysten ja itsesuhteiden kautta.
Description
Supervising professor
Eräranta, Kirsi, Asst. Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Thesis advisor
Moisander, Johanna, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
CSR, organizational communication, texts, framing, strategy, aspirational talk, yritysvastuu, organisaatioviestintä, tulkintakehykset, strategia, pyrkimyspuhe
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Eräranta, K.; Moisander, J.; Penttilä, V. Corporate Tax Avoidance as a Business-Society Issue: A Framing Perspective. Unpublished manuscript.
  • [Publication 2]: Penttilä, V. Aspirational Talk in Strategy Texts: A Longitudinal Case Study of Strategic Episodes in Corporate Social Responsibility Communication. Business & Society, 2020, 59(1), 67–97.
    DOI: 10.1177/0007650319825825 View at publisher
  • [Publication 3]: Penttilä V. Communicative practices of business ethics–a case study of self-writing in strategy texts. Unpublished manuscript.
Citation