Developing a new global idea creation platform - Case idea marketplace

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 130 + liitt. (+11)
Series
Abstract
Social media has become an inseparable part of the modern society, and companies are currently competing for consumers' time with their own online communities. Companies use social media not only to enhance brand image or attract people to buy products and services, but also to make people innovate, design and concept-products and services for themselves. This sub-phenomenon of social media is called crowdsourcing. Despite the vast type, only few companies know how to actually utilize social media and get the best out of it. This study was made at the Company to support the design and implementation process of a new idea crowdsourcing site that is to be launched in spring 2011. The research question of the study is "How to get organizations' employees, customers and other stakeholders to use the new idea crowdsourcing site to support the idea creation process?" The objectives of the study are as follows:. To identify the known motivations, features and roles of online communities from the literature. To validate the identified motivations, features and roles of users in the context of idea crowdsourcing and to complete them with findings from end-user survey, observation and expert interviews, and. To provide recommendations on how to build a new idea marketplace that will attract a high variety of consumers globally. The literature review offered a list of motivators to be validated empirically in idea creation context. It appeared that similar factors motivate users to participate in an idea marketplace as in any other online community. Elements from ail motivational themes are recommended to include in all idea crowdsourcing challenges. Basic features of online communities were covered in the literature review, but interviews concretized them and linked them tightly to motivators. Features enable motivations, but on the other hand, the according motivation motivates using the feature. Some features are linked to two motivations instead of one. The synthesis presents the recommended features. The literature review specified 55 separate roles, which were cut down into two user roles, normal users and lead users, and a few supporting roles based on the case study. The behaviour from a normal user to a lead user changes very sharply after only a few posts. Motivational differences between these two groups were also discovered.

Sosiaalisesta mediasta on tullut erottamaton osa nyky-yhteiskuntaa ja tänä päivänä yritykset kilpailevat kuluttajien ajasta omilla verkkoyhteisöillään. Yrityskuvan ja markkinoinnin lisäksi yritykset käyttävät sosiaalista mediaa nykyään myös saadakseen kuluttajat innovoimaan. suunnittelemaan ja konseptoimaan tuotteita itselleen. Tätä sosiaalisen median alalajia kutsutaan talkouttamiseksi. Sosiaalisen median saamasta suuresta huomiosta huolimatta yritykset eivät vieläkään tiedä kuinka parhaiten hyödyntää sitä liiketoiminnassaan. Tämä tutkimus on tehty Nokia Corporationille uuden ideatalkouttamissivuston suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. joka tullaan avaamaan yleisölle keväällä 2011. Tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka organisaation työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät saataisiin käyttämään ideatalkouttamissivustoa ideointiprosessin tukena. Tutkimuksen tavoitteet ovat seuraavat:. - tunnistaa kirjallisuudesta tiedossa olevat verkkoyhteisöjen motivaatiot, toiminnallisuudet ja roolit. - validoida tunnistetut motivaatit, toiminnallisuudet ja roolit ideatalkouttamiskontekstissa ja täydentää niitä uusilla tuloksilla loppukäyttäjäkyselystä, havainnoinnista ja asiantuntijahaastatteluista. - tarjota suosituksia erilaisia kuluttajia ympäri maailmaa houkuttelevan ideatalkouttamissivuston toteuttamiseen. Kirjallisuuskatsaus tarjosi listan motivaatioita validoitavaksi empiirisesti ideointikontekstissa. Tutkimuksessa selvisi. että samantyyppiset motivaatiot pätevät niin ideointiyhteisöihin kuin muihinkin verkkoyhteisöihin. Kaikkia motivaatioteemoja suositellaan hyödynnettävän kaikissa ideatalkouttamiskilpailuissa. Verkkoyhteisöjen perustoiminnallisuudet selvitettiin kirjallisuuskatsauksessa, mutta haastattelut konkretisoivat toiminnallisuudet ja sitoivat ne eri motivaatioihin. Toiminnallisuudet mahdollistavat motivaatiot, mutta toisaalta myös motivoivat käyttämään toiminnallisuutta. Jotkut toiminnallisuudet liittyvät useaan motivaatioon. Synteesi esittelee suositellut toiminnallisuudet. Kirjallisuuskatsauksessa eriteltiin 55 roolia, jotka lopulta supistettiin kahteen ylätason rooliin, tavallisiin käyttäjiin ja johtaviin käyttäjiin, sekä tukirooleihin. Käyttäjien roolin havaittiin muuttuvan nopeasti tavallisista käyttäjistä johtaviksi heti muutaman viestin jälkeen. Myös näiden roolien eroavaisuudet motivaatioissa selvitettiin.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Takala, Minna
Keywords
online community, verkkoyhteisö, social media, sosiaalinen media, idea crowdsourcing, ideatalkoo, role, rooli, motivation, motivaatio, feature, toiminnallisuus
Other note
Citation