Soo Dhawoow & Joga Bonito – Elokuvanteon prosessi osallistavuuden ja kanssatutkijuuden keinona

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Gräfnings
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71+6
Series
Abstract
Tutkielmassani pohdin elokuvanteon prosessia osallistavuuden ja kanssatutkimuksellisuuden näkökulmasta. Opinnäytetyöni ydin koostuu kahdesta, yhdessä toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tuottamastani ja tekemästäni elokuvasta. Elokuvien tekoprosessi on liittynyt osallistavaan, suomalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten johonkin kuulumista (belonging) tutkivaan projektiin. Nuoret ovat kanssatutkijoina audiovisuaalisin ja kirjallisin keinoin tutkineet omia kuulumisen kokemuksiaan. Elokuvat Soo Dhawoow – Tule lähemmäs ja Joga Bonito ovat itsenäisiä tutkimuksellisia elokuvia. Elokuvissa on käytetty eri kerronnallisia ja tutkimuksellisia lähestymistapoja. Tarkastelen miten osallistavia ja etnografisia menetelmiä hyödyntävän dokumenttielokuvan teon prosessi on muuttanut myös omaa tapaani tehdä tutkimuksellisia elokuvia. Olemme pyrkineet yhdessä nuorten kanssa tuottamillamme elokuvilla siihen, että heidän äänensä, näkökulmansa ja kokemuksensa ympäröivästä todellisuudesta (emic-taso) nousevat esille sekä elokuvien tekoprosesseissa, että valmiissa elokuvissa. Kirjallisessa osiossa vertailen elokuvien tekoprosessissa heränneitä kysymyksiä dokumentaarisen elokuvan teoriaan ja toimintamalleihin sekä visuaalisen antropologian tuottamaan ajatteluun. Erityisesti tarkastelen uusien, taide- ja videoperustaisten etnografisten tutkimusmenetelmien potentiaalia kanssatutkijuuden keinoina. Nuorten ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten on vaikeaa saada ääntään kuuluviin taideinstituutioissa ja perinteisissä medioissa. Media- ja taidekasvatuksellisesta näkökulmasta opinnäytetyöni pohtii millä keinolla ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmaa voisi tehdä yhteiskunnassamme näkyvämmäksi osallistavan ja etnografisen elokuvan keinoin. Opinnäytetyöprosessini on ollut hermeneuttinen. Uudet käsitteellistämisen tarpeet ovat tuottaneet polveilevan ja pitkän prosessin, jonka aikana niin menetelmät ja näkemykset ovat tarpeen vaatiessa korvautuneet uusilla paremmin prosessia tukevilla määritelmillä ja menetelmillä. Tavoitteeni onkin kirjallisessa osiossa pyrkiä avaamaan sitä menetelmällistä kirjoa, johon opinnäytetyöni tukeutuu.

In this thesis I explore the process of filmmaking from the perspective of participatory practice and co-researching. The core of my thesis consists of two films that I have produced and made together with young second generation Finns with immigrant background. The process of making these films was part of a research project focusing on researching, in a participatory way, the belongings of second generation Finns with immigrant background. The youth were involved as researchers themselves, exploring their own experiences of belonging using audiovisual and literal methods. The two films Soo Dhawoow - Tule lähemmäs and Joga Bonito are independent, research-based films. The films employ several different narrative and research based approaches. In my thesis I study how the documentary film process, which implements participatory and ethnographic methods, have changed my way of making research based films. Together with the youth, our aim was to make their voice, perspective and experience of the surrounding reality (emic-level) visible both in the filmmaking process and in the final films. In the written part of my thesis I compare the questions that have risen during the filmmaking process with the theory and approaches of documentary film and visual anthropology. I focus my study on the potential of new art- and video based ethnographical research methods as a method for co-researching. Young people and especially young people with immigrant background have difficulties in getting their voices heard within art institutions and traditional media. I discuss from a perspective of media- and art education, how the experience of youth with immigrant background could be made more visible using the methods of participatory and ethnographical film. The process of this thesis work has been hermeneutic. The need for conceptualisation has produced a long and meandering process during which methods and approaches have been replaced by new ones that support the process in a better way. Therefore my aim in this paper is to unfold the methodology that my thesis is based on.
Description
Supervisor
Raevaara, Martti
Thesis advisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Keywords
etno-mimesis, videografia, osallistavuus, toimintatutkimus, visuaalinen antropologia, etnografia, kanssatutkijuus, pragmaattinen tieto
Other note
Citation