Austeniittisten terästen jännityskorroosio

No Thumbnail Available
Files
Koivunen_Matias_2024.pdf (1.63 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-19
Department
Major/Subject
Kone- ja rakennustekniikka
Mcode
ENG3043
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin austeniittisten ruostumattomien terästen jännityskorroosiota. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Tavoitteena oli selvittää jännityskorroosioon vaikuttavia tekijöitä, joita rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Austeniittisten terästen korroosionkestävyys on yleisesti ottaen hyvä, mutta tietyissä ympäristöolosuhteissa vaarana on jännityskorroosio. Jännityskorroosion tutkiminen on tärkeää, koska sen aiheuttamat murtumat voivat johtaa pahimmassa tapauksessa suuriin taloudellisiin tappioihin tai ihmishenkien menetyksiin. Työn alussa käsiteltiin austeniittisia teräksiä yleisesti niiden rakenteen ja koostumuksen osalta sekä esiteltiin tyypillisimpiä käyttökohteita kyseisille teräksille. Tämän jälkeen tarkasteltiin jännityskorroosion mekanismeja. Jännityskorroosiomekanismien ymmärtäminen on tärkeää, jotta terästen valmistuksessa ja käsittelyssä osataan ottaa huomioon oikeat metallurgiset tekijät. Lisäksi tarkasteltiin erilaisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla terästen jännityskorroosiota voidaan ennustaa. Työn loppupuolella tutkittiin erilaisia keinoja, joilla jännityskorroosiota voidaan ehkäistä. Tarkasteltiin myös Suomessa tapahtunutta onnettomuutta, jonka aiheuttaja oli jännityskorroosio. Tutkimuksessa selvisi, että austeniittisten terästen jännityskorroosiolle ei ole olemassa yhtä tiettyä mekanismia tai tekijää, joka olisi hallitseva, vaan ilmiö on monen eri tekijän summa. Tutkimuksesta ilmeni, että teräksen jännityskorroosioherkkyyden suuruutta voi olla usein vaikea ennustaa. Jotta jännityskorroosio voi esiintyä, vaaditaan kuitenkin kaikkien kolmen päätekijän olemassaolo. Siten ilmiön estämiseksi riittää, että lieventää joko jännitys-, materiaali- tai ympäristötekijän vaikutusta riittävästi.
Description
Supervisor
Viitala, Raine
Thesis advisor
Ilola, Risto
Keywords
austeniitti, ruostumaton teräs, jännityskorroosio, korroosionkestävyys
Other note
Citation