Terveyshyötyjen diskonttaaminen terveydenhuollon taloudellisissa arvioinneissa ja MPR-rokotusohjelman kustannusvaikuttavuus vuosina 1995-2015

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Economics
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
111
Series
Abstract
Terveydenhuollon kasvavan kysynnän ja rajallisten resurssien ristiriita on lisännyt kiinnostusta terveydenhuollon ohjelmien taloudelliseen arviointiin. Koska aiheesta on julkaistu aiemmin erinomaisia yleisesityksiä, käsittelen pro gradu tutkielmassani kahta erillistä, tähän aihepiiriin liittyvää kokonaisuutta: terveyshyötyjen diskonttaamista taloudellisissa arvioinneissa ja tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokotusohjelman (MPR-rokotusohjelma) kustannusvaikuttavuutta. Terveyshyötyjen diskonttaamista käsittelevässä osassa esitän katsauksen aiheesta käytävään terveystieteelliseen keskusteluun. Laajassa kirjallisuuskatsauksessa pyrin kuvaamaan tämän keskustelun alakeskustelut ja niissä esitetyt argumentit, sekä hahmottamaan näiden argumenttien taustoja ja yhteyksiä. Havaintoni on, ettei normatiivisesta tavasta diskontata terveyshyötyjä vallitse terveystaloustieteessä konsensusta ja että eri näkemysten erot liittyvät erilaisiin käsityksiin taloudellisten arviointien roolista ja siitä mitä talouden toiminnasta laajemmin oletetaan. Tutkielmani toisessa osassa arvioin MPR-rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta. Koska ennen rokotusohjelman aloittamista vallinnutta tautitaakkaa ei voida arvioida rekisteriaineistojen perusteella, pohjaan sitä koskevat oletukseni kirjallisuuslähteisiin. Kirjallisuudessa esitetyt arviot MPR-tautien aiheuttamasta tautitaakasta vaihtelevat paljon, joten käsittelen tautitaakkaa ja siitä esitettyjen arvioiden eroja erillisessä kirjallisuuskatsauksessa. Keskeisin tulokseni on, että MPR-rokotusohjelma on terveydenhuollon järjestäjän näkökulmasta kustannuksia säästävä: ilman rokotusohjelmaa MPR-tautien hoitaminen maksaisi arvioni mukaan vuosittain noin 35,5-42,7 miljoonaa euroa. MPR-rokotusohjelman keskimääräiset vuosittaiset kustannukset ovat aikavälillä 1995-2015 olleet noin 1 300 000 euroa, aikavälin viimeisinä vuosina noin 1 000 000 euroa. Näin ollen jokainen MPR-rokotusohjelmaan sijoitettu euro on säästänyt terveydenhuollon resursseja vähintään 27 euron edestä. Koska MPR-rokotteiden antamisen aiheuttamat aika- ja tuottavuuskustannukset ovat vain murto-osa rokotteella poistettavien kolmen hyvin yleisen taudin sairastamisen ja seurausten aiheuttamista aika- ja tuottavuuskustannuksista, arvioinnin tekeminen koko yhteiskunnan näkökulmasta entisestään lisäisi rokotusohjelmalla aikaansaatuja säästöjä.
Description
Keywords
kustannusvaikuttavuus, rokotusohjelma, diskonttaaminen, taloudellinen arviointi
Other note
Citation