From Administrative to Strategic Human Resource Management: A Case Study of Factors Affecting the Transformation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-01-20
Department
Major/Subject
Strateginen Johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Master’s Degree Programme in Strategy
Language
en
Pages
67+4
Series
Abstract
In the global technology fueled world, competition for suitable talent is constantly increasing. When companies are to increasing extent producing services rather that physical goods, talent is becoming the main scarce resource. This development calls for human resources functions to become a more strategic and central function in organizations. Although the new strategic and more central role for HRM is clearly called for, it is not easy to achieve. Most companies try to make their HR function strategic but fail in the transformation process. This study aims to understand what factors make or break the Strategic HRM transformation process. The study is conducted as a qualitative single case study. The study’s aim is to get a deep understanding of HRM transformation in a case company context and identify possible issues and success factors affecting the HRM transformation project in an organization. The study also analyzes and compares these issues and success factors to HRM and strategy implementation literature. The first theoretical contribution of this study is a new framework for assessing the current and target role of HRM in an organization. The framework offers a systematic way for managers to understand the progress of their HRM transformation and direction. The framework is a key measurement tool for Strategic HRM transformation project. The second theoretical contribution of this study is to propose that prior HRM literature may have overlooked organization’s role in HRM transformation process. The key issues and factors affecting HRM transformation were found to be more related to the whole organization, rather than just the HR function. This finding suggests, that making HRM strategic should be an organization level project.

Globaalissa ja teknologiakeskeisessä yhteiskunnassa kilpailu kyvykkyyksistä on jatkuvassa kasvussa. Kun yritykset rakentavat enenevissä määrin palveluita kuin fyysisiä tuotteita, kyvykkyyksistä on tulossa kaikkein tärkein niukka resurssi. Kyvykkyyksien merkityksen kasvu tarkoittaa sitä, että henkilöstöhallintoyksiköiden tulee muuttua yrityksissä strategisemmiksi ja keskeisemmiksi. Vaikka HR-yksiköiden uusi strategisempi ja keskeisempi rooli on selvästi perusteltu ja toivottu, sen saavuttaminen on osoittautunut olevan haastavaa. Monet yritykset yrittävät tehdä HR-yksiköistä strategisia, mutta epäonnistuvat muutosprosessissa. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään, mitkä seikat mahdollistavat tai estävät HR:n transformaation strategiseksi kumppaniksi. Tämä tutkimus on tehty kvalitatiivisena yhden kohdeyrityksen tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen ymmärrys HR:n muutoksesta strategiseksi kohdeyrityksen kontekstissa ja identifioida mahdollisia esteitä ja mahdollistajia muutosprosessissa. Havaittuja seikkoja peilataan HR-kirjallisuuteen sekä yleiseen strategian implementointi -kirjallisuuteen. Tämän tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on uusi viitekehys HR:n nykyisen ja tavoiteroolin tunnistamiseen. Viitekehys tarjoaa systemaattisen tavan seurata ja ymmärtää HR:n nykytilaa sekä HR:n tavoiteroolia. Viitekehys toimii tarvittaessa jatkuvassa käytössä HR:n muutosprosessissa muutoksen onnistumisen mittarina. Tutkimuksen toinen teoreettinen kontribuution on ehdottaa, että aikaisempi HR-kirjallisuus on todennäköisesti aliarvioinut organisaation roolia HR-yksikön muutosprosessissa. Merkittävimmät HR:n muutosprosessin onnistumiseen vaikuttavat tekijät koskivat HR:n ulkopuolista organisaatiota itse HR-yksikön sijaan. Tämä löydös viittaa siihen, että HR:n muutos strategiseksi kumppaniksi pitäisi nähdä yrityksissä organisaatiotason muutoksena, eikä HR-yksikön sisäisenä projektina.
Description
Supervisor
Rajala, Risto
Thesis advisor
Hietala, Henri
Keywords
strategic human resource management, human resource management, human resources, SHRM, HRM, HR
Other note
Citation