Kauppakeskus keskustassa: Hyvinkään kaupunki elinvoimaisen keskustan kehittäjänä yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-02-20
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105 + 10
Series
Abstract
Kaupunkien synnyssä ja kehityksessä kaupankäynnillä on ollut merkittävä vaikutus. Kauppa on aina pyrkinyt maksimoimaan kasautumisetuja ja sijoittumaan hyvän saavutettavuuden pisteisiin. Kaupan rakennemuutos on johtanut osaltaan yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen, joka aiheuttaa haitallisia ulkoisvaikutuksia, epätasa-arvoista arjen palveluiden saavutettavuutta ja perinteisten keskustojen näivettymistä. Kehitystä on pyritty ehkäisemään kaupan sijainnin ohjauksella ja keskustojen elinvoiman kasvattamisella. Keskustan moninaisen toimijoiden joukon vuoksi alueen kehittämisessä on tehtävä yhteistyötä. Elävän keskustan luomisessa erityisessä asemassa on vähittäiskaupan sektori. Tämä diplomityö on tapaustutkimus Hyvinkään kaupunkikeskustasta, jonne valmistui kauppakeskus vuonna 2012. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen osion, jonka aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluilla ja internet-kyselyllä. Tarkoituksena oli tutkia kaupan keskustaan ohjaamisen vaikutuksia, löytää keinoja keskustan elinvoiman lisäämiseksi ja pohtia mitä Hyvinkään tapauksesta voitaisiin ottaa opiksi muissa kaupungeissa. Tulosten perusteella kauppakeskus nähtiin koko kaupungin kannalta positiivisena muutoksena kaupungin vetovoiman kasvettua monipuolisten palveluiden myötä, hajanaisen keskustan tiivistyttyä ja imagon parannuttua. Kauppakeskuksen rakentamisen jälkeen keskustassa on kuitenkin tarjolla paljon liiketilaa suhteessa kaupungin ostovoimaan ja tyhjät liiketilat nähtiin keskustan heikkoutena. Kaupungin ja yksityisen tahon yhteisenä intressinä on keskustan vetovoiman kehittäminen ja elinvoiman turvaaminen ostovoimaa kasvattamalla. Keskustan kehittäminen on kaikille siellä toimiville yhteinen tavoite, jotta voidaan vastata kaupunkien ja kauppapaikkojen kasvavaan kilpailuun. Myös muissa kaupungeissa voitaisiin pyrkiä kokonaisvaltaisen tarjonnan kehittämiseen keskinäisen kilpailun sijaan. Kaupunkirakenteen tiivistäminen asuinrakentamisella, vuoropuhelun lisääminen ja eri tahojen integroiminen suunnitteluprosessiin nähtiin keinoina kehittää keskustaa. Yhteistyötä kaupungin ja keskustan toimijoiden kanssa voitaisiin vahvistaa alueelle tehtävällä master plan -suunnitelmalla. Strategisella yhteistyösuunnitelmalla voitaisiin sitouttaa toimijoita, luoda vuoropuhelua, seurata yksittäisten suunnitelmien ja hankkeiden vaikutuksia koko keskustan alueelle, löytää paikalliset kehittymispotentiaalit ja keskittää niukat resurssit tehokkaasti.

Evolution of cities has been greatly influenced by commerce and retail. Retail location strategy is based on easy accessibility and it benefits from nearby location of other commercial actors. Change in retail structure has accelerated the urban sprawl which leads to unwanted results such as decline of the traditional city centers, wider distances to people’s everyday services and harmful environmental impacts. That is why the town centers are reasserted by legislation and other revitalization strategies. Co-operation between multiple public and private actors, especially with retail sector, is necessary to reach the target of livable city center. This is a case study of the city center of Hyvinkää, where an in-town shopping center was built in 2012. This master thesis consists of literature study and empirical research based on web survey and interviews. The aim of the study is to find out effects of an in-town shopping center, find ways to generate an attractive city center and reflect on generalizable lessons learned from the results of the Hyvinkää case study in view of other cities. Based on the findings of this study, the in-town shopping center can be seen as an attraction which benefits the whole city with its compact form and easy access to its versatile services. On the other hand, after the construction of the shopping center the amount of empty retail space was unbearable in view of the consuming power in the region. The public and the private sector have a common interest to attract more demand to the area. Improvement and comprehensive supply of the city center can benefit all the actors on the area when competing against other cities and retail clusters. New supply on housing could increase the area’s demand and purchasing power. Also developing new ways to communicate and integrate all actors to the planning process could help in the revitalization of the area. A strategic and informal development plan, referred in this thesis as “master plan”, could be used as a tool to support the progress, deepen the co-operation between different parties and engage local actors, but also to evaluate effectiveness and implementation of planning, find new development potential and allocate scarce resources effectively.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Mattila, Hanna
Jarva, Anne
Keywords
keskustan elinvoiman kehittäminen, strateginen suunnittelu, kaupan sijainnin ohjaus, master plan
Other note
Citation