Approach to supplier management in Russian supply markets: A case study of purchasing strategic items from Russia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-17
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
50+1
Series
Abstract
Companies perceive Russia as a vast market area. However, purchasing produced goods from Russia is relatively rare. After Geopolitical conflict in Ukraine in 2014, multiple countries placed sanctions on Russia. The sanctions highlighted Russia’s dependency on import. As a response, Russia began utilizing import substitution and localisation programs. This study is conducted for ABB Marine & Ports, whose product is defined in import substitution directive. According to the directive all propulsion systems delivered for Russian vessels must include propellers manufactured in Russia. Literature review on supplier management and Russian business environment was performed to form a framework for the study. Current state at the case company was analysed with interview. Many issues in cooperation with the current selected supplier were identified. The supplier itself was evaluated as highly potential. To solve the recurring issues, experts and Finnish companies purchasing from Russia were interviewed. Experiences of the interviewees were rather similar to the case company’s experiences and same issues were faced. Most attempts with Russian suppliers had turned sour but multiple development areas and successful practices were found. The objective of the study was to form an approach for cooperation with a Russian supplier. The recurring issues faced in the interviews were mitigated. Key factors to succeed were identified. These factors and the solutions to mitigate recurring issues were combined into four phased approach providing clear framework for cooperation with a Russian supplier. The recommended approach defines suitable supplier management activities as well as provides reference duration for each phase. The key findings to succeed with Russian supplier were found to be continuous control physically at suppliers’ production sites and personal approach to business relationship.

Yritykset näkevät Venäjässä merkittävän markkina-alueen. Valmiiden tuotteiden ostaminen Venäjältä on kuitenkin harvinaisempaa ja yleensä seurausta kustannussäästöjen tavoittelusta tai olosuhteiden pakosta. Ukrainan geopoliittisen konfliktin jälkeen vuonna 2014 useat valtiot asettivat Venäjälle kauppapakotteita. Pakotteet korostivat Venäjän talouden riippuvuutta tuonnista. Vastauksena ongelmaan Venäjä alkoi ajaa tuonninkorvaus ja tuotannon lokalisaatio-ohjelmia. Tämä tutkimus tehtiin ABB:n Marine & Ports yksikölle, jonka tuotteisiin on asetettu tuonninkorvausvaatimus. Vaatimuksien mukaan venäläisiin aluksiin toimitettavien propulsiolaitteiden potkurien on oltava Venäjällä valmistettuja. Viitekehys tutkimukselle luotiin kirjallisuuskatsauksella tavanomaiseen toimittajan hallintaan ja Venäjään. Yrityksen nykytila kartoitettiin haastattelulla. Valitun venäläisen toimittajan kanssa havaittiin useita ongelmia. Itse toimittaja arvioitiin kuitenkin potentiaaliseksi ja yhteistyötä kehotettiin jatkamaan. Ongelmien ratkaisuksi haastateltiin suomalaisia Venäjän kaupan asiantuntijoita ja yrityksiä, joilla on ostotoimintaa ja kokemusta Venäjältä. Haastateltujen näkemykset olivat linjassa tutkimusyrityksen ja toistensa kanssa. Suurin osa haastateltavien pyrkimyksistä oli epäonnistuneita ja useita kehityskohteita toiminnassa löydettiin. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa lähestymistapa venäläisen toimittajan kanssa toimimiseen. Haastatteluista saadun datan perusteella toistuviin ongelmiin kehitettiin niitä minimoivia ratkaisuja. Avaintekijät venäläisen toimittajan kanssa toimintaan löydettiin. Avaintekijät ja ongelmien ratkaisut koostettiin nelivaiheiseen lähestymistapaan, joka tarjoaa selkeän viitekehyksen toimintaan venäläisen toimittajan kanssa. Ehdotettu lähestymistapa ohjaa toimittajan hallinnan aktiviteetteja kussakin vaiheessa ja tarjoaa viitteelliset ajat kullekin vaiheelle. Tärkeimpinä avaintekijöinä tässä tutkimuksessa pidettiin jatkuvaa valvontaa toimittajan tuotannossa ja henkilökohtaisten suhteiden tärkeyttä yhteistyössä.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Kukkonen, Akseli
Keywords
supplier management, Russian supply markets, Russian business culture, Russian business environment, cross-cultural cooperation
Other note
Citation