Lähiöiden energiatehokas korjaaminen: Betonielementtien osittainen purkaminen ja purettujen elementtien uudelleenkäyttö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Asuntosuunnittelu
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tämän kandidaatintyön aiheena on tutkia lähiöiden korjaamisen yhteydessä betonielementtien osittaista purkamista sekä purettujen elementtien uudelleenkäyttöä. Tutkimuksen tavoitteena on paitsi edistää rakennus- ja purkujätteen kulkeutumista uudelleenkäyttöön, myös näin toimimalla luoda mielenkiintoista ja houkuttelevaa arkkitehtuuria nykyisille lähiöalueille. Betonielementtien hyödyntäminen pyrkii vastaamaan tavoitteisiin, joihin koko euroalue, Suomi mukaan lukien, on sitoutunut. Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaan vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujätteestä tulisi hyödyntää vähintään 70 % muutoin kuin energiana tai polttoaineena. Työ on toteutettu kirjallisuustutkimuksena, joka jakautuu karkeasti kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan lähiöiden historiaa sekä nykytilaa. Tämä osio antaa vastauksen siihen, miten lähiöt ovat syntyneet ja miksi niiden nykytila on noussut jälleen ajankohtaiseksi. Toisessa osiossa käydään läpi paitsi teknisesti miten betonielementtejä voidaan hyödyntää uudelleen, myös mitä mahdollisuuksia se antaa arkkitehtuurin näkökulmasta. Kolmannessa osiossa tarkastellaan aiempien esimerkkikohteiden avulla, millaista arkkitehtuuria näin toimien voidaan saada aikaiseksi. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia on, että poiketen aiemmista ennakkoluuloista nykyiset lähiöiden betonielementit ovat varsin hyväkuntoisia ja soveltuvat uudelleenkäyttöön. Ne tarjoavat mahdollisuuden nykyisten lähiöiden imagon nostamiseen, mielenkiintoisen arkkitehtuurin luomiseen sekä energiatehokkaaseen korjaamiseen. Tutkimuksen perusteella aiemmin rakennus- ja purkujätteenä nähdyt betonielementit voidaan hyödyntää uudessa käyttötarkoituksessa. Johtopäätöksien perusteella betonielementtien kierrättämistä ei kuitenkaan voida nähdä kaiken kattavana ratkaisuna nykyiseen luonnonvarojen kestämättömään käyttöön. Betonielementtien kierrättäminen voidaan nähdä mahdollisuutena pidentää olemassa olevien rakennusosien käyttöikää. Siihen, miten betonielementtejä pystytään hyödyntämään tämän jälkeen kestävässä resurssienkierrossa, tämä tutkimus ei anna ratkaisuja.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Krokfors, Karin
Keywords
lähiökorjaaminen, uudelleenkäyttö, betonielementit, purkujäte, kierrätys, uusiokäyttö
Other note
Citation