Modulaarisuus asiakaslähtöisessä tuotesuunnittelussa

No Thumbnail Available
Files
Heimo_Mikael_2024.pdf (691.89 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-21
Department
Major/Subject
Kone- ja rakennustekniikka
Mcode
ENG3043
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli perehtyä modulaarisuuteen tuotesuunnittelussa ja etenkin siihen, miten modulaarisuudella vastataan asiakaslähtöisiin räätälöinti- ja variointitarpeisiin. Käytännön esimerkkejä etsittiin rakentamisen sovelluksista. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena oli vastata kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mitä on modulaarisuus tuotesuunnittelussa? 2) Miten modulaarisuutta voidaan hyödyntää asiakaslähtöisessä tuotesuunnittelussa? ja 3) Mitä käytännön esimerkkejä löytyy modulaarisuuden hyödyntämisestä asiakaslähtöisestä rakentamisessa? Aineistoa haettiin Scopus, Web of Science ja Google Scholar tietokannoista. Hakusanoina käytettiin mm. modular product architecture, modularity, asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu, modular construction ja mass customization. Lähdeaineistoa valittiin ja karsittiin systemaattisesti. Työn tuloksista käy ilmi, että modulaarisuus on tuotearkkitehtuurin ja tuotannon toteuttamisen keino. Modulaarinen tuotearkkitehtuuri mahdollistaa mm. komponenttien standardisoinnin sekä tuotteiden variaation. Modulaarisuus mahdollistaa myös massaräätälöinnin, jonka tarkoituksena on lisätä tuotteiden variaatiota menettämättä tuotannon tehokkuutta. Massaräätälöinnin hyödyntämisestä rakentamisessa löytyy esimerkkejä mm. Japanista, jossa modulaarisuutta ja massaräätälöintiä on hyödynnetty eri tavoin. Massaräätälöinnin avulla asiakkaille tarjotaan enemmän erilaisia tuotteita sekä räätälöinti- ja variointimahdollisuuksia suhteessa kustannuksiin. Tuotevariaatioiden lisääminen luo arvoa asiakkaalle sekä parantaa asiakaskokemusta.
Description
Supervisor
Vornanen-Winqvist, Camilla
Thesis advisor
Peltokorpi, Antti
Keywords
modulaarisuus, massaräätälöinti, asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu, modulaarinen rakentaminen
Other note
Citation