Kuntien kiinteistöomistusten järjestelymahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
99 (+21)
Series
Abstract
The general objective of this study was to research the possibilities of real estate outsourcing in Finnish municipalities. The subject was approached from the viewpoint of the municipalities by researching the goals and the needs of the municipalities for their real estate usage, Subject of the study was the 100 largest municipalities in Finland. The study was conducted using both literature review and survey study. The objective of these methods was to produce the most accurate and usable information. The empirical study consists of two parts. First part of the empirical study, questionnaire survey, was focused on municipal willingness of real estate outsourcing. The second part of the study, in depth interviews, was based on the results of the first part. The services provided by the municipalities require vast facilities. Based on the literature review municipalities have acquired facilities commonly by building these by themselves. The current changes in the economy and the changes in the working environment of the municipalities have forced municipalities to take a closer look to the ownership of their facilities and consider efficiency i.e. capital usage. Based on the conclusions of the study municipalities require example cases of real estate outsourcing. A common belief, according to the survey, is that through positive experiences a greater change can be achieved in the ownership policies and in the view of real estate outsourcing. Overall the situation needs more strategic approach from the municipality sector and commitment of all the key players. Municipalities' management, elected officials, civic centers and municipalities' real estate management needs more commitment on the decision making. One significant development challenge, according to this study, is related to the communication between the key parties of municipality organizations. And another development challenge relates to the knowledge about the impacts of real estate outsourcing in parties involved. In the future the municipalities have significant need for real estate outsourcing. Especially the public-private-partnerships are in major role when considering different choices about how to create new premises. The municipalities are in a key position in the future property market as municipalities begin to outsource real estate more widely.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia kuntasektorin kiinteistöomistuksen ulkoistamiseen. Aihetta lähestyttiin kartoittamalla julkisen sektorin tavoitteita ja tarpeita toimitilojen käytön suhteen. Tutkimuksen otanta oli Suomen sata suurinta kuntaa. Työ toteutettiin kirjallisuus- ja kyselytutkimuksena, joiden avulla pyrittiin tuottamaan mahdollisimman ajanmukaista ja käyttökelpoista tietoa tutkittavasta aiheesta. Kyselytutkimus jakaantui kahteen osaan, joista ensimmäisessä tehtiin kysely kuntien toimitilaomistuksien ulkoistamishalukkuudesta ja toisessa osassa tehtiin kyselyn tulosten perusteella laadittu syventävä haastattelu kyselyyn vastanneille. Kuntien palvelutuotanto edellyttää laajaa tilankäyttöä ja perinteisen toimintamallin mukaan kunnat ovat ratkaisseet toimitilojen hankinnan lähinnä omana uudistuotantona toteutettujen hankkeiden avulla. Kiristyvä taloudellinen tilanne ja muut kuntien toimintaympäristön muutokset ovat pakottaneet kunnat kiinnittämään huomiota toimitilojen omistamiskysymyksiin mm. niihin sidottujen pääomien tuottavuuden näkökulmasta. Tutkimuksen johtopäätöksien perusteella kunnissa kaivataan toimitilaomistuksien ulkoistamisesta esimerkkihankkeita. Haastatellut uskoivat yleisesti, että positiivisten kokemusten kautta voidaan saada aikaiseksi suurempia linjamuutoksia kuntien omistajapolitiikassa ja suhtautumisessa toimitilaomistuksien ulkoistamiseen. Lähtökohtaisesti tilanne vaatii kuntien taholta yhä strategisempaa lähestymistapaa ja kaikkien kunnan keskeisten osapuolten: kunnan ylimmän johdon, luottamuselinten, palvelutuotannon hallintokuntien ja tilaorganisaation sitoutumista päätöksentekoon. Merkittävä kehityshaaste tämän tutkimuksen tulosten perusteella liittyy yleisesti näiden tahojen väliseen viestintään ja aiheesta olevan tietotason kohottamiseen. Kunnissa on tulevaisuudessa selvä ulkoistamistarve toimitilaomistuksien suhteen ja erityisesti elinkaarimallit ovat merkittävässä asemassa rakennettavien kuntien uusien toimitilojen tuotannossa. Kunnat ovat merkittävässä osassa tulevaisuuden toimitilamarkkinoilla kuntien toimitilaomistuksien ulkoistamisien levitessä nykyistä laajemmalle.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Falkenbach, Heidi
Palmu, Jussi
Keywords
public sector, julkinen sektori, municipality, kunnat, outsourcing, ulkoistaminen, public-private partnership, elinkaarihanke, yhteistyömalli
Other note
Citation