Digitalising Justice: Goals, Metrics and Unintentional Outcomes in Case AIPA

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-21
Department
Major/Subject
Digital Ethics, Society and Policy
Mcode
SCI3160
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
70 + 4
Series
Abstract
The digital administration of justice has become an integral part of modern society. In Finland, the Material Bank (Aineistopankki — AIPA) project, initiated by the Ministry of Justice, aims to develop the operations of the prosecution offices and general courts by transitioning from paper-heavy working methods to electronic workflows in legal processes. The implementation of the AIPA system has been gradual, starting in 2017, with the final phase, handling of criminal cases, set to be introduced in the spring of 2024. The objective of this study is to examine unintentional outcomes of the AIPA project. This is done by mapping the goals set for the project and by inspecting how the achievement of these goals has been measured. The study reviews the literature on the digitalisation of the administration of justice, along with qualitative empirical research. The empirical research is conducted through semi-structured interviews with 13 individuals from various Finnish District courts and people involved in the AIPA system design. This is supplemented by the analysis of the project's enterprise architecture description. Based on the interviews, the primary goals of the AIPA project were to enhance organisational efficiency by streamlining workflows by reducing paper and by having a unified system. Furthermore, user-centricity and quality of services were prioritised in the project. The success metrics have focused mainly on usability and project management. Overall, interviewees view the AIPA system positively, and digitalisation is perceived as a necessary change in courts and prosecution offices. However, it appears that the project development has focused on measuring short-term goals, which has not provided sufficient insight into how well the long-term objectives are achieved. This has led to the emergence of unintended consequences. The study provides an overview of the outcomes of the digital transformation on the administration of justice and explores how the AIPA project can serve as an example of development in public administration. Additionally, it lays the foundation for further research on monitoring the impacts of the AIPA system.

Yhteiskunnan digitalisaatio ulottuu myös lainkäyttöön. Oikeusministeriön käynnistämän Aineistopankkihankkeen (AIPA) avulla pyritään kehittämään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintaa siirtymällä sähköisiin työtapoihin lainkäytössä. AIPA-järjestelmän käyttöönotto on ollut vaiheittaista ja se alkoi vuonna 2017. Keväällä 2024 on tarkoituksena ottaa käyttöön järjestelmän viimeinen osa, johon sisältyy rikosasiat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella AIPA-hankkeen tahattomia vaikutuksia. Tätä tutkimuskysymystä taustoitetaan tutkimalla projektin tavoitteita ja tavoitteiden mittareita. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen liittyen oikeuden digitalisaatioon ja julkishallintoon sekä laadullisen empiirisen tutkimuksen. Empiirinen tutkimus on toteutettu puolistrukturoituina haastatteluina, joihin osallistui 13 henkilöä. Haastatteluihin osallistui sekä AIPAn loppukäyttäjiä Suomen eri käräjäoikeuksista että AIPAn suunnittelussa mukana olleita henkilöitä. Sen lisäksi analyysissä on hyödynnetty projektin kohdearkkitehtuuria. Tutkimuksen tulosten perusteella tavoitteiden keskiössä on ollut tehokkuuden lisääminen siirtymällä yhtenäiseen järjestelmään, työnkulkujen sujuvoittamisella ja paperityöstä irtautumalla. Sen lisäksi käyttäjäkeskeisyys ja palvelun laatu ovat olleet projektille tärkeitä prioriteetteja. Tavoitteita on mitattu muun muassa käyttäjäkyselyiden avulla sekä projektinhallinnan mittareilla. Haastateltavat suhtautuvat AIPA-järjestelmään pääsääntöisesti positiivisesti ja digitalisaatio koetaan välttämättömänä muutoksena tuomioistuimissa sekä syyttäjälaitoksessa. Toisaalta tulosten perusteella voidaan sanoa, että projektissa ollaan keskitytty lyhyen aikavälin tavoitteiden mittaamiseen, mikä ei ole antanut riittävästi käsitystä siitä, miten hyvin pitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan. Tämä on johtanut tahattomien seurausten syntymiseen. Tutkimus tarjoaa katsauksen siihen, miten digitaalinen murros vaikuttaa lainkäyttöön ja pohtii, miten AIPA-hanke voi toimia esimerkkinä julkishallinnon alojen kehittämisessä. Lisäksi se luo perustan jatkotutkimukselle AIPA-järjestelmän vaikuttavuuden seuraamiseksi.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Esko, Terhi
Keywords
digitalisation of justice, administration of justice, law and technology, case study, science and technology studies, STS
Other note
Citation