Viheriön verran luontoa - Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen golfkentillä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Golfkenttien tila nousee aika ajoin yleisen keskustelun aiheeksi. Keskusteluissa on esitetty kuinka golfkentät uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. On ollut huoli myös siitä, kuinka monet kentät rakennetaan luonnon oloiltaan arvokkaille maisema-alueille ja näin ollen edesauttavat lajikadon syntyä. Isojen ja avarien nurmikkokenttien ei uskota myöskään houkuttelevan pölyttäjiä tai muita lajeja niittykasvillisuuden kadotessa alueilta. Golfkentät ovatkin usein ympäristöhuolen kohteena. Tämän kandidaatintyön tarkoitus on kirjallisuuskatsauksen avulla saada vastaus tutkimuskysymykseen: ”Kuinka edistää luonnon monimuotoisuutta golfkenttien suunnittelussa?”. Työn tarkoituksena oli myös löytää vastaus siihen, onko huoli golfkenttien tilasta perusteltua ja kuinka golfkentistä voidaan saada vielä monipuolisempia ympäristöjä. Lähdeaineisto koostuu pääosin tutkimuksista, joissa kirjoittajat ovat pääsääntöisesti ekologeja. Maisema-arkkitehtuurin näkökulmaa aiheesta oli niukasti. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen suunnittelutyössä on tärkeää. Hyvällä suunnittelutyöllä voimme säilyttää ja eheyttää tärkeiden lajien elinympäristöjä ja näin ollen ennaltaehkäistä lajikadon syntymistä. Läpikäydyn aineiston perusteella käy ilmi, että golfkentät ovat monipuolista luontoa. On kuitenkin otettava huomioon, ettei luonnon monimuotoisuus ole suoranainen luonnonlaadun mitta. Ihmisen aktiivinen toiminta voi lisätä monimuotoisuutta paikallisesti vieraslajien vuoksi. Näin ollen monimuotoisuus voi lisääntyä paikallisesti alkuperäisen monimuotoisuuden kustannuksella. Tällöin uudet vieraslajit voivat syrjäyttää alueen alkuperäislajiston. Tällä tavoin golfkentät voivat luoda illuusion monimuotoisesta luonnosta. Työssä havaittiin myös, että golfkentät antavat kuitenkin hyvät mahdollisuudet luoda monipuolisia ympäristöjä. Kun alueen alkuperäislajisto ja ympäristö kartoitetaan hyvin, on suunnittelutyötä helpompi toteuttaa. Näin myös ympäristö ja sen lajisto voitaisiin säilyttää mahdollisimman monipuolisena. Työssä nousi esiin myös niittyjen tärkeys pölyttäjien ja hyönteisten kannalta. Niittykasvillisuuden vieminen golfkentille voisi olla helppo ratkaisu säilyttää elinympäristöjä eri hyönteislajeille. Golfkenttiä sijoitetaan yleisesti peltomaisemiin, mikä voi olla luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä vaihtoehto. Tällöin maiseman yleispiirteet voidaan säilyttää melko pitkälti alkuperäisen kaltaisina. Kun kentälle sijoitetaan erilaisia elementtejä kuten puita, istutuksia, niittyalueita ja vesistöjä, voidaan golfkentistä saada monimuotoisempaa luontoa peltomaisemaan verrattuna. Luonnon monimuotoisuutta kentillä on kuitenkin vaikeaa arvioida koska pääsy kentille on rajoitettua. Aihe kaipaisi lisää tutkimustietoa, varsinkin maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta. Maisema-arkkitehtuurin tutkinto antaa hyvät valmiudet golfkenttien suunnitteluun ja siksi olisi tärkeää, että aihetta käsiteltäisiin enemmän myös tästä näkökulmasta.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Taipale, Aada
Keywords
golf, luonnon monimuotoisuus, viheriö, peliväylä, maisema-arkkitehtuuri, golfkenttä
Other note
Citation